Loading...

2019 рік

2019.03.29: Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ОКМА”

2019.03.29 – Загальні збори акціонерів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори). Збори відбудуться 30 квітня  2019 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних зборах відбудеться 30 квітня 2019 року з 15:30 год. до 15:55 год. за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1 Обрання членів Лічильної комісії. «Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії –Княжанська Ю.В., Член комісії –Герасименко А.В.»
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2 Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. «Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Михайлюка С.О.»
3 Затвердження порядку проведення загальних зборів. Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії.
4 Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.  Затвердити звіт Генерального директора Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною.
5 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році,  затвердження заходів за результатами його розгляду та. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.
6 Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт Ревізійної  комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.
7 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду
8 Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
9 Розподіл прибутку та збитків за 2018 р. Направити чистий прибуток за 2018 рік на формування резервного фонду Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника   період 
попередній
2017 рік
Звітний
 2018 рік
Усього активів  (тис.грн.) 7554 7549
Основні засоби  (тис.грн.) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції  (тис.грн.) 7304 7486
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 182 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 34
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток 217 79
Власний капітал (тис.грн.) 7286 7291
Статутний капітал (тис.грн.) 7000 7000
Довгострокові зобов’язання (тис.грн.) 0 0
Поточні зобов’язання (тис.грн.) 268 258
Чистий прибуток /збиток /(тис.грн.) 143 5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 000 14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів –  23 квітня 2019  р.  Загальна кількість акцій станом на 22.03.2019 р. – 14 000 000   шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на 22.03.2019 –  14 000 000  шт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820,  кабінет Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год.  У день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна.

Товариство до початку річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.okma.e.ua.   Телефон для довідок: (044) 206-11-50.  Наглядова Рада

Наглядова рада

 

To top