Loading...

2018 рік

2018.03.26: ПрАТ “ОКМА” повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

2018.03.26 – Загальні збори акціонерів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Збори відбудуться 23 квітня 2018 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 15.30 год. до 16.00 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році,  затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
 9. Розподіл прибутку та збитків за 2017 р.
 10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Затвердження значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКМА» (тис.грн.)*

Найменування показника   період 
звітний

2017 рік

попередній

2016 рік

Усього активів  (тис.грн.) 7554 7368
Основні засоби  (тис.грн.) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції  (тис.грн.) 7304 6042
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 182 6042
Грошові кошти та їх еквіваленти 41 63
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток 217 74
Власний капітал (тис.грн.) 7286 7139
Статутний капітал (тис.грн.) 7000 7000
Довгострокові зобов’язання (тис.грн.) 0 0
Поточні зобов’язання (тис.грн.) 268 221
Чистий прибуток /збиток /(тис.грн.) 143 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 000 14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820, кабінет Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. У день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна.

Товариство до початку річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.okma.e.ua. Телефон для довідок: (044) 206-11-50.

Наглядова рада

 

To top