Loading...

2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма 4)

коди
Дата (рік, місяць, число) 17|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Форма № 4

Код за ДКУД: 1801005

Стаття Код рядка Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 7000 48 17 70 7135
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0
Виправлення помилок 4010 0
Інші зміни 4090 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 0 48 17 70 0 0 7135
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 4 4
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0
Накопичені курсові різниці 4113 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0
Інший сукупний дохід 4416 0
Розподіл прибутку: 0
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0
Внески учасників: 0
Внески до капіталу 4240 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0
Вилучення капіталу: 0
Викуп акцій (часток) 4260 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0
Інші зміни в капіталі 4290 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 4 0 0 4
Залишок на кінець року 4300 7000 0 48 17 74 0 0 7139

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

ReportOwnCap_2016
To top