Loading...

2016 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма 3)

коди
Дата (рік, місяць, число) 17|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма № 3

Код за ДКУД: 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 221 177
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (74) (38)
Праці 3105 (81) (72)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (22) (26)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (12) (7)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (7)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами  3150
Витрачання фінансових установ на надання позик  3155
Інші витрачання 3190 (1) (3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 29 31
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  5235
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255  (5235)
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 29 31
Залишок коштів на початок року 3405 34 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 63 34

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

ReportMoney_2016
To top