Loading...

2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма 2)

коди
Дата (рік, місяць, число) 17|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 р.
Форма № 2

Код за ДКУД: 1801003

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 258 158
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050  (8)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 250 158
збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
– зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
– зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120  3
– дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
 – дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 (222) (190)
Витрати на збут 2150 (16) (14)
Інші операційні витрати 2180 (11) (45)
– витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
– витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190  4
збиток 2195 (91)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 5235
Інші доходи 2240
– дохід від  благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2150 (5235)
Втрати від участі в капіталі 2155
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290  4
збиток 2295 (91)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 4
збиток 2355 (91)

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 -91

III. Елементи операційних витрат

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати 2500 6 2
Витрати на оплату праці 2505 87 66
Відрахування на соціальні заходи 2510 19 24
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 126 157
Разом 2550 238 249

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 400 000 1 400 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 400 000 1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4 (99)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

ReportFinRes_2016
To top