Loading...

2016 рік

Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

   1. Інформація про Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
    Приватне акціонерне товариство “ОКМА” (далі – “Товариство”) код ЄДРПОУ 24077020, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус В, зареєстроване Голосіївською  районною у місті Києві державною адміністрацією 19.12.1995р.Основні види діяльності за КВЕД-2010: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
    Інституційний сектор економіки (код за КІСЕ): S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

    Товариство для здійснення господарської діяльності отримало наступні ліцензії та свідоцтва:

    Відомості про отримані ліцензії:

    • ліцензія НКЦПФР на здійснення дилерської діяльності – серія АЕ № 294665 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р.  необмежений;
    • ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності – серія АЕ № 294664 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений;
    • ліцензія НКЦПФР здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарної діяльності депозитарної установи) – серія  АЕ № 263342, рішення №1856 від 17.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.
    • Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614.
    • Свідоцтво учасника СРО  Асоціація «УФТ» видано 11.02.2010, реєстраційний № 883.

    Статутний капітал ПрАТ “ОКМА” станом на 31 грудня 2016 року складає 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, та розподілений на 14000000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,5 гривні за кожну. Форма існування акцій – бездокументарна.

    Згідно «Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2016 року власниками акцій ПрАТ «ОКМА» є 10 юридичних осіб та одна фізична особа.
    Кількість працівників в штаті станом на 31 грудня  2016 р. складала 4 ocоби.
    Станом на 31 грудня  2016 р. такі акціонери  володіли акціями товариства:

    № п/п Найменування акціонерів Код ЄДРПОУ/

    ідентифікаційний №

    Місцезнаходження Кількість акцій Сума (грн.) %
    1 ТОВ “ВАЛСА” 32944951 м. Біла Церква, вул. Леваневського,83 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    2 ПрАТ “Готель “Салют” 22950541 01010, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    3 ТОВ “УАУ” 34351294 01010, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    4 ТОВ “ВОСТОК-РУДА” 19354901 52210,  Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Капітальний, буд. 2 1 280 000 шт. 640 000 грн. 9,14 %
    5 ПАТ “Ужгородський турбогаз” 00153608 Закарпатська обл..м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    6 ПАТ Херсонський завод карданних валів” 05743013 м. Херсон, Комсомольський р-н, вул. Червонопрапорна,26 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    7 ПАТ “Київський суднобудівний -судноремонтний завод” 03149949 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    8 ТОВ “РІЕЛТІ ФІНАНС” 36147789 01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, буд. 12 1 041 000 шт. 520 500 грн. 7,44 %
    9 ТОВ «Нафтохімімпекс» 31029407 01010, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б 299 000 шт. 149 500 грн. 2,14 %
    9 ПАТ “Затисянський хімічний завод” 05792908 90332, Закарпатська область, с. Королево, вул.. Заводська,1. 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
    10 Калініченко Сергій Васильович 3024016979 04123, м. Київ, пр.-т Правди, 4-а, кв. 53 2 000 000 шт. 1000 000 грн. 14,30 %
    Всього: 14 000 000 шт. 7 000 000 грн. 100
 1. Загальна основа формування фінансової звітності
  1. Достовірне подання та відповідність МСФЗФінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

   Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

   При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

  2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинностіВ складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2018 року.

   За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

   МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань.

  3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округленняВалюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
  4. Припущення про безперервність діяльностіФінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
  5. Рішення про затвердження фінансової звітностіФінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 29 лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
  6. Звітний період фінансової звітностіЗвітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
 2. Суттєві положення облікової політики
  1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітностіЦя фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
  2. Загальні положення щодо облікових політик
   1. Основа формування облікових політикОблікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

    Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

   2. Інформація про зміни в облікових політикахТовариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

    Падіння обсягів операцій на ринках капіталу  підвищило рівень невизначеності у економічному секторі України. Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінського персоналу щодо впливу змін умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

   3. Форма та назви фінансових звітівПерелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
   4. Методи подання інформації у фінансових звітахЗгідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі “функції витрат” або “собівартості реалізації”, згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Приміток.

    Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

  3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
   1. Визнання та оцінка фінансових інструментівТовариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
     Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

    • фінансовий актив, доступний для продажу;
    • інвестиції, утримувані до погашення;
    • дебіторська заборгованість;
    • фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків.

    Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

    Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

   2. Грошові кошти та їхні еквівалентиГрошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
    Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

    Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

    Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
    Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
    Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

    Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

    У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

   3. Дебіторська заборгованістьДебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.

    Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

    Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

    Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

    Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

    Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

    Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

    Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
    У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

   4. Фінансові активи, доступні для продажуДо фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

    Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

   5. Фінансові активи, утримувані до погашенняДо фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
   6. Зобов’язання. Кредити банківПоточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
    • Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
    • Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

    Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
    Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

   7. Згортання фінансових активів та зобов’язаньФінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно
  4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
   1. Визнання та оцінка основних засобівТовариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

    Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня 2014 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.

    У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

   2. Подальші витрати.Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
   3. Амортизація основних засобів.Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
   4. Нематеріальні активиНематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
   5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активівНа кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
  5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
   1. Визнання інвестиційної нерухомостіДо інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

    Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

    Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

   2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомостіПервісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

    Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.

    Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.

    Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.

  6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажуТовариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
  7. Облікові політики щодо орендиФінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

   Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

  8. Облікові політики щодо податку на прибутокВитрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

   Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
   Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

   Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.

   Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

  9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
   1. ЗабезпеченняЗабезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
   2. Виплати працівникамТовариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
   3. Пенсійні зобов’язанняВідповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня.
  10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
   1. Доходи та витратиДоходи та витрати визнаються за методом нарахування.
    Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

    Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
    Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

    • а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
    • б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
    • в) суму доходу можна достовірно оцінити;
    • г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
     та
    • ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

    Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
    Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
    Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
    Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
    Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
    Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

   2. Витрати за позикамиВитрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
   3. Операції з іноземною валютоюОперації в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

    Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

   4. Умовні зобов’язання та активи.Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
 3. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітностіТовариство вперше застосовало МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що закінчувся 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2014 року.

  Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ повинна включати:

  • а) узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
   • і) дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
   • іі) дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014 року;
  • б) узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період у найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік). Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий період.

  До  початку складання   річної фінансової звітності  були перекласифіковані статті, які згідно НП(С)БО визнавались як один вид активу, зобов’язання або компонента капіталу, але які згідно МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компоненту. Таким чином,  нематерільні активи   відображені  за залишковою вартістю.   В цілому   коригування звітності відповідно до вимог МСФЗ не вплинуло  на капітал Компанії.

 4. Основні припущення, оцінки та судженняПри підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
  1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗЯкщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
   • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
   • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
   • є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
   • є повною в усіх суттєвих аспектах.

   Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

   • а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
   • б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

   Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

  2. Судження щодо справедливої вартості активів ТоваристваСправедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
  3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активівПротягом звітного 2016 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

   Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

  4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментівКерівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
  5. Використання ставок дисконтуванняТовариство у звітному періоді не використовувало ставки дисконтування.
  6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активівНа кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
  1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістюТовариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на основі історичності на кінець кожного звітного періоду.
   Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані
   Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ
   Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів
   Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки
   Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки
  2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”
   Балансова вартість 2016 Справедлива вартість 2016
   Фінансові активи
   Довгострокові фінансові інвестиції
   Інвестиції, до погашення
   Поточні фінасові інвестиції 6042 6042
   Торговельна дебіторська заборгованість 110,7 110,7
   Дебіторська заборгованність за виданими авансами
   Грошові кошти та їх еквіваленти 63 63
   Довгострокові зобов’язання 0 0
   Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 221 221
   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

   Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.1.4 та 8.3.

 6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
  1. Дохід від реалізації
   2016
   Дохід від реалізації продукції (  товарів, робіт, послуг) 258
   Всього 258
  2. Собівартість реалізації
   2016
   Собівартість реалізованих послуг 8
   Всього 8
  3. Інші доходи, інші витрати
   Інші доходи 2016
   Інші операційні доходи 0
   Інші фінансові доходи 5235
   Інші доходи 0
   Всього 0
   Інші витрати 2016
   Інші операційні витрати 0
   Інші витрати 5235
   Всього 0
  4. Адміністративні витрати
   2016
   Заробітна плата за окладами 87
   Відрахування до соціальних фондів 19
   Амортизація необоротних активів 0
   Аудиторські послуги 7
   Послуги з страхування майна 0
   Консультаційно-інформаційні послуги 12
   Публікація офіційної інформації 12
   Послуги НДУ 13
   Технічне обслуговування 10
   Підтримка електронних ключів 9
   Утримання офісу 53
   Послуги держреєстратора 0
   Всього: 222
  5. Податок на прибутокОсновні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
   31.12.2015 31.12.2016
   Доходи, що враховуються при визначенні об”єкта  оподаткування 157650 260252
   Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:
   резерв сумнівних боргів 33107  42585
   Забезпечення виплат персоналу 7971  7971
   Всього тимчасових різниць (50380) (89732)
   Фінансовий результат до оподаткування (90808)  4000
   Від’ємне значення  об”єкта оподаткування (71260)
   Об’єкт оподаткування (141188) (85732)
  6. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.Станом на 31.12.2016 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.
  7. Нематеріальні активи
   За історичною вартістю Нематеріальні активи Незавершене будівництво Всього
   Чиста балансова вартість
   31 грудня 2016 року
  8. Основні засоби
   За історичною вартістю Будівлі Інструменти, прилади та інвентар Транспорт Меблі та приладдя Інші основні засоби Всього
   31 грудня 2014 року Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2014 12 16 18
   Надходження
   Переміщення з незавершеного будівництва
   Переміщення в інвестиційну нерухомість
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 12 6 18
   Накопичена амортизація 10 5 15
   31 грудня 2014 року 10 5 15
   Нарахування за рік 1 1 2
   Зменшення корисності
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 11 6 17
   Чиста балансова вартість 1 0 1
   31 грудня 2015 року 1 0 0
   31 грудня 2016 року 1 1 0

   Станом на 31 грудня 2016 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 6 тис. грн.

  9. Інвестиції, доступні для продажу
   Частка % 31 грудня 2016(сума, грн.) Частка % 31 грудня 2015(сума, грн.)
   ПрАТ “Готель “Салют” 0,0002 100,00 0,0002 100,00
   ПАТ “Киїмедпрепарат” 0,2202 640 028,00 0,2202 640 028,00
   ПАТ “Авторадіатор” 5,0000 1 340 000,00 5,0000 1 340 000,00
   ПАТ “Ужгородський Турбогаз” 0,0305 2 681 500,00 0,0305 2 681 500,00
   Всього 4 661 628,00

   Станом на 31.12.2016 року цінні папери, доступні для продажу, були представлені акціями балансовою вартістю 4 661 628,00 грн.

  10. Інвестиції,  тимчасово недоступні для продажу
   Частка % 31 грудня 2016(сума, грн.) Частка % 31 грудня 2015(сума, грн.)
   ПАТ «Городищівський цукровий завод» 0,0596 210 500,00 0,0596 210 500,00

   –    зупинено обіг цінних паперів ПАТ «Городищівський цукровий завод» Рішенням НКЦПФР №643 від 16.04.2013.

  11. Інвестиції до погашення*
   Термін погашення Процентна ставка до номіналу/ номінал Аваль 31 грудня 2016 31 грудня 2015
   Вексель від 27.11.2007р. ВАТ “НВО “Композитних матеріалів” , серія АА № 0965374 Безумовно оплатити векселі
   у термін до 15.11.2018 р.
   вексель простий / 500 000,00 Договір про авалювання векселів №1 від 04.04.2011. На суму 500 000,00 500 000,00 500 000,00
   Вексель від 15.11.2007р. ВАТ “НВО “Композитних матеріалів” , серія АА № 0965324 Безумовно оплатити векселі
   у термін до 15.11.2018 р
   вексель
   простий / 750 000,00
   Договір про авалювання векселів №1 від 04.04.2011. На суму 670 000,00 670 000,00 670 000,00
   Всього векселі 1 170 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00

   *Договір про авалювання векселів № 1 від 04.04.2011 р. (векселі серії АА № 0965374; АА № 0965324), укладеного між ВАТ «СЗТВ» та ПрАТ «ОКМА»

  12. Довгострокова дебіторська заборгованість.Довгострокова дебіторська заборгованість в 2016 році в обліку відсутня.
  13. Інвестиційна нерухомістьІнвестиційна нерухомість в 2016 році в обліку відсутня.
  14. Запаси
   31 грудня 2015 31 грудня 2016
   Незавершене виробництво (за історичною собівартістю) 8
   Виробничі запаси 3 1
   Всього запаси 3 1

   Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Товариство не визнавало знецінення запасів.

  15. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
   31 грудня 2015 31 грудня 2016
   Торговельна дебіторська заборгованість 78 110,7
   Аванси видані
   Розрахунки з бюджетом
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1342 1191
   Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості (33) (42,5)
   Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості 1387 1259

   Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено нижче.

   2015 2016
   Резерв на початок періоду 0 33
   Збільшення 33 9,5
   Списання активів за рахунок резерву 0 0
   Резерв на кінець періоду 33 42,5
  16. Грошові кошти
   31 грудня 2015 31 грудня 2016
   Каса та рахунки в банках, в грн. 34 63
   Всього 34 63
  17. Статутний капіталСтаном на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7000 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капітал склав з 7000 тис. грн.
  18. Гранти та субсидіїСтаном на 31 грудня 2016 та 2015 років гранти та субсидії в обліку Товариства відсутні.
  19. Короткострокові забезпечення
   31 грудня 2015 31 грудня 2016
   Резерв відпусток 8 8
   Всього 8 8
  20. Короткострокові позикиКороткострокові позики станом на 31 грудня 2016 року відсутні.
  21. Фінансова орендаСтаном на 31.12.2016р. фінансова оренда в обліку Товариства відсутня.
  22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
   31 грудня 2015 31 грудня 2016
   Торговельна кредиторська заборгованість 321 221
   Розрахунки з бюджетом
   Одержані аванси
   Заробітна плата та соціальні внески 7 0
   Інші 3 0
   Всього кредиторська заборгованість 331 221
 7. Розкриття іншої інформації
  1. Умовні зобов’язання.
   1. Судові позовиНемає позовів.
   2. ОподаткуванняВнаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
   3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активівВнаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

    Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

   4. Грошові коштиСтаном на 31.12.2016 року на банківських рахунках товариства наявні 63 тис. грн., з яких 9,5 тис. грн. підтверджено довідкою про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «Банк «Фінанси та кредит», одночасно з цим товариством створено резерв сумнівних боргів на цю суму.
  2. Розкриття інформації про пов’язані сторониДо пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
   • підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
   • асоційовані компанії;
   • спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
   • члени провідного управлінського персоналу Товариства;
   • близькі родичі особи, зазначеної вище;
   • компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
   • програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.

   Пов’язаних осіб немає.

  3. Цілі та політики управління фінансовими ризикамиКерівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
   1. Кредитний ризикКредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

    Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

    • ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
    • ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
    • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
    • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

    У звітному періоді у Товариства відсутні прострочені фінансові активи, протягом 2016 року Компанія кредити не надавала та не отримувала.

   2. Ринковий ризикРинковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

    Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

    Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

    Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. У звітному періоді у Товариства відсутні активи в іноземній валюті.

    Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

   3. Ризик ліквідностіРизик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

    Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

    Рік, що закінчився 31 грудня 2015 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
    Короткострокові позики банка
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість 321 340
    Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Всього 321 340
    Рік, що закінчився 31 грудня 2016 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
    Короткострокові позики банка
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість 11 70 140 221
    Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Всього 11 70 221
  4. Управління капіталомТовариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
   • зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
   • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

   Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

   Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2016  року, відповідає законодавчим вимогам та статутним  документам, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна

Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

To top