Loading...

2016 рік

Баланс за 2016 рік (Форма 1)

коди
Дата (рік, місяць, число) 17|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення за КВЕД 66.19
Середня кількість працівників (1) 4
Адреса, телефон: 01042, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В (044) 206-11-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

за міжнародними стандартами фінансової звітності: V

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2016
Форма № 1

Код за ДКУД: 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи 1000
 первісна вартість 1001
 накопичена амортизація 1002
 Незавершені капітальні інвестиції 1005
 Основні засоби 1010 1 1 3
 первісна вартість 1011 18 18 18
 знос 1012 (17) (17) (15)
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
 Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
 Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
 інші фінансові інвестиції 1035
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
 Відстрочені податкові активи 1045
 Гудвіл 1050
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
 Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095  1 1 3
 II. Оборотні активи
 Запаси 1100 11 2 1
 – виробничі запаси 1101 3 1 1
 – незавершене виробництво 1102 8
 – готова продукціяx 1103
– товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 45 69 45
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 1
– у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1342 1191 1381
Поточні фінансові інвестиції 1160 6042 6042 6042
Гроші та їх еквіваленти 1165 34 63 8
– готівка 1166
– рахунки в банках 1167 34 63 8
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
– в резервах довгострокових зобов’язань 1181
– в резервах збитків або резервах належних виплат 1182
– в резервах незароблених премій 1183
– в інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 7474 7367 7478
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 7475 7368 7481
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 7000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 48 48 48
 – емісійний дохід 1411
 – накопичені курсові різниці 1412
 Резервний капітал 1415 17 17 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 70 74 182
 Неоплачений капітал 1425
 Вилучений капітал 1430
 Інші резерви 1435
 Усього за розділом I 1495 7135 7139 7247
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500
 Пенсійні зобов’язання 1505
 Довгострокові кредити банків 1510
 Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
– довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  8
Цільове фінансування 1525
– благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
– резерв довгострокових зобов’язань 1531
– резерв збитків або резерв належних виплат 1532
– резерв незароблених премій 1533
– інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595  8
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 321 221 228
розрахунками з бюджетом 1620  1
– у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 2 1
розрахунками з оплати праці 1630 5 6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660  8
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 3 3
Усього за розділом IІІ 1695 340 221 238
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 7475 7368 7485

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

ReportBalance_2016
To top