Loading...

2016 рік

2016.05.11: Особлива інформація Емітента ПрАТ “ОКМА”. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2016.05.11: Особлива інформація Емітента ПрАТ “ОКМА”. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01042 м. Київ вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В
4. Код за ЄДРПОУ 24077020
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 206-11-50 206-11-51
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://okma.com.ua/ в мережі Інтернет 11.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.05.2016 обрано Голова Наглядової ради Любицька Лариса Миколаївна 0
Зміст інформації:
06.05.2016 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 06.05.2016 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Любицьку Ларису Миколаївну. Любицька Лариса Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, протягом останніх п’яти років Любицька Лариса Миколаївна обіймала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “ОКМА”, в.о. директора ТОВ “НРБ”, спеціаліста з ведення реєстрів. Любицька Лариса Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
06.05.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Любицька Лариса Миколаївна 0
Зміст інформації:
06.05.2016 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 06.05.2016 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Любицької Лариси Миколаївни у зв’язку із закінченням строку повноважень. Любицька Лариса Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого Любицька Лариса Миколаївна перебувала на посаді – 3 роки. Любицька Лариса Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
06.05.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Вирізуб Віталій Олександрович 0
Зміст інформації:
06.05.2016 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 06.05.2016 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Вирізуба Віталія Олександровича у зв’язку із закінченням строку повноважень. Вирізуб Віталій Олександрович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого Вирізуб Віталій Олександрович перебував на посаді – 3 роки. Вирізуб Віталій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
06.05.2016 обрано Член Наглядової ради Вирізуб Віталій Олександрович 0
Зміст інформації:
06.05.2016 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 06.05.2016 року обрано на посаду Члена Наглядової ради Вирізуба Віталія Олександровича. Вирізуб Вітілій Олександрович не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, протягом останніх п’яти років Вирізуб Віталій Олександрович обіймав посаду Члена Наглядової ради ПрАТ “ОКМА”, начальника відділу ПрАТ “ОКМА”. Вирізуб Віталій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
To top