Loading...

2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

21.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24077020
4. Місцезнаходження емітента 01042, М.Київ, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 206-11-50, 206-11-51
6. Електронна поштова адреса емітента pat_okma@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  21.04.2016
2. Річна інформація опублікована у юлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет https://okma.com.ua 28.04.2016

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:  X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Х
 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Х
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Х
9. Інформація про загальні збори акціонерів Х
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 1) інформація про випуски акцій емітента Х
 2) інформація про облігації емітента
 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 4) інформація про похідні цінні папери
 5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Х
 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента Х
 3)  інформація про зобов’язання емітента Х
 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Х
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) Х
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб вiдсутні, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв’язку з тим, що Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв’язку з тим, що у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались.  Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня у зв’язку з тим, що посадові особи емітента не володіють акціями Емітента ПрАТ “ОКМА”. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, відсутня, так як ПрАТ “ОКМА”  є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені  емiтентом вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  Інформація про похідні цінні папери відсутня, у зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похідних цінних паперів. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бізнесу відсутній, так як Емітент приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.  Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, так як Емітент не укладав кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.  Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. Найменування банку (філії, відділення банку), МФО банку, який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті та номер поточного рахунку в іноземній валюті Емітента відсутній, так як Емітент не має поточного рахунку в іноземній валюті.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 215248
3. Дата проведення державної реєстрації 19.12.1995
4. Територія (область) 80000 – м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 7000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.19, Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність 63.13, Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.12
10. Органи управління підприємства Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
2) МФО банку 380805
3) поточний рахунок 26003193729
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джулай Наталія Семенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ “Рекон”, генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2010, 01.06.2018
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та контрактом, укладеним з посадовою особою.Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи становить 21 рік. Протягом останніх п’яти років посадова особа перебувала на посаді Генеральноого директора ПрАТ “ОКМА”. На будь-яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлюк Сергій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Укренергозбут, ЄДРПОУ 30167642, Київ, 01034, вул. Золотоворiтська, 6-А, заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.04.2010, безстроково
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією: головний бухгалтер забезпечує правомiрне i достовiрне вiдображення господарських операцiй в бухгалтерському та податковому облiку. Забезпечує своєчасну i повну сплату податкiв i зборiв та подання фiнансової, податкової i статистичної звiтностi, здiйснює внутрiшнiй контроль. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи – 25 років. Обіймає посаду виконуючого обов’язки  Голови правлiння ПрАТ “Укренергозбут” (Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Попереднi посади: ЗАТ “Укренергозбут,  заступник Голови Правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Наглядовоъ Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Любицька Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи становить 20 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – в.о. директора, спеціаліст з ведення реєстрів ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”. Обіймає посаду в. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро” (місцезнаходження: м. Київ, вул. П. Лумумби, 4/6, корпус “В”). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вирізуб Віталій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1970
5) освіта** середня
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи становить 20 років. Попередня посада: спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”” (місцезнаходження: Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Княжанська Юлія Віталіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу торгових операцій ТОВ “ФК “Куб”, заступник директора ТОВ “ФК “Куб”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи становить 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – Начальник відділу торгових операцій ТОВ “ФК “Куб”, заступник директора ТОВ “ФК “Куб” (01013, м. Київ, вул. Камишинська, 4, оф.11). Посадова особа обіймає посаду начальника відділу торгівлі цінними паперами ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Магарь Семен Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті”, начальник управління будівництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи становить 39 років. Попередня посада – ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті” (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18-А), начальник управління будівництва. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна 0 0.00 0 0 0 0
Головний бухгалтер Михайлюк Сергій Олексійович 0 0.00 0 0 0 0
Голова Наглядова Ради Любицька Лариса Миколаївна 0 0.00 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Вирізуб Віталій Олександрович 0 0.00 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Княжанська Юлія ВІталіївна 0 0.00 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Магарь Семен Іванович 0 0.00 0 0 0 0
Усього 0 0.00 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
фізична особа 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0
Усього 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0

* Зазначається: “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*) чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів ** 62,14
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
 4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
 6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
 7. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
 8. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися.

Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного обрали лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М., Член комісії – Вирізуб В.О. По другому питанню порядку денного обрали Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Михайлюка С.О. По третьому питанню порядку денного затвердили порядок проведення Загальних зборів Товариства. По четвертому питанню порядку денного затвердили звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Визнали роботу  Генерального директора Товариства Джулай Н.С. у 2014 році задовільною. Визнали роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною. Визнали роботу Ревізійної комісії  у 2014 році задовільною. По п’ятому питанню порядку денного затвердили річний звіт Товариства за 2014 рік. По шостому  питанню порядку денного вирішили здійснити покриття збитків Товариства за 2014 рік за рахунок прибутків наступних періодів. По сьомому  питанню порядку денного затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. По восьмому  питанню порядку денного рішення не прийнято.

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску № свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний № Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
26.04.2012 60/1/2012 ДКЦПФР UA4000130579 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,50 14 000 000 7000000,00 7000000,00
Опис Торгівля на внутрiшнiх та зовнішніх ринках цінними паперами Емітента не здiйснювалась. ЦП Емітента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на фондових біржах.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1 1 0 0 1 1
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 земельні ділянки 0 0
 інші 1  1 1 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 земельні ділянки 0 0
 інвестиційна нерухомість 0 0
 інші 0 0
УСЬОГО 1 1 0 0 1 1

ОПИС: Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було,  обмежень на використання майна Емітента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 7135 7226
Статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000

ОПИС: Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

ВИСНОВОК: Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 135 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 135 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – Зобов’язання за цінними паперами  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – за облігаціями (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за векселями (всього)  Х  0,00  X  X
 – за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
 – за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
Податкові зобов’язання  Х  0,00  X  X
Фінансова допомога на зворотній основі  Х  0,00  X  X
Інші зобов’язання  Х 340,00  X  X
Усього зобов’язань  Х 340,00  X  X

ОПИС: Найбільшу питому вагу в загальних зобов”язаннях емітента складає кредиторська заборгованість

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
27.04.2015 26.03.2015 Відомості про проведення загальних зборів

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 32707083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3314 25.12.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 188 П 000188 30.12.2013 31/10/2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: “безумовно-позитивна”, “умовно-позитивна”, “негативна” або “відмова від висловлення думки”.

 

Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2014 1 0
3 2015 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори: Так

Акціонери: Ні

Депозитарна установа: Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Ні

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків: Ні

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток: Ні

Бюлетенями (таємне голосування): Так

Підняттям рук: Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація: Ні

Додатковий випуск акцій: Ні

Унесення змін до статуту: Ні

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства: Ні

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства: Ні

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради: Ні

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу: Ні

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора): Ні

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді: Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Інше: У 2015 році позачергові збори не проводилися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради: 2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві: 0

Кількість представників держави: 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій: 2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій: 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб:

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Складу: Ні

Організації:

Діяльності:

Інші (запишіть): Самооцінка не проводилася

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування: Ні

Аудиторський: Ні

З питань призначень і винагород: Ні

Інвестиційний: Ні

Інше: Комiтети не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою: Ні

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій: Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства: Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди: Так

Інше: Не передбачено внутрiшнiми документами Товариства

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі: Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту: Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність): Так

Відсутність конфлікту інтересів: Так

Граничний вік: Ні

Відсутні будь-які вимоги: Ні

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства: Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками: Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту): Ні

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена: Ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні): так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб): 2

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів: Так

Положення про наглядову раду: Так

Положення про виконавчий орган: Так

Положення про посадових осіб акціонерного товариства: Так

Положення про ревізійну комісію (або ревізора): Так

Положення про акції акціонерного товариства: Ні

Положення про порядок розподілу прибутку: Ні

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі: Ні

Менше ніж раз на рік: Ні

Раз на рік: Так

Частіше ніж раз на рік: Ні

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів: Ні

Наглядова рада: Так

Виконавчий орган: Ні

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень: Ні

Не задовольняли умови угоди з аудитором: Так

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів: Ні

Інше: Аудитор не змінювався протягом останніх трьох років

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Ревізійна комісія (ревізор): Так

Наглядова рада: Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства: Так

Стороння компанія або сторонній консультант: Ні

Перевірки не проводились: Ні

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи: Так

За дорученням загальних зборів: Ні

За дорученням наглядової ради: Ні

За зверненням виконавчого органу: Ні

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів: Ні

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій: Ні

Випуск депозитарних розписок: Ні

Випуск облігацій: Ні

Кредити банків: Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів: Ні

Інше: не планує залучення інвестицій

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором: Ні

Так, плануємо розпочати переговори: Ні

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році: Ні

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років: Ні

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років: Так

Не визначились: Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились): Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: д/в

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? д/в

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/в

 

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Мета здійснення підприємницької діяльності Емітента – одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізація добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Емітента, а також отримання акціонерами Емітента дивідендів.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Калініченко Сергій Васильович, відповідає встановленим законодавством вимогам, склад не змінювався за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактiв порушення внутрiшнiх правил не виявлено.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів Наглядової ради Товариства та виконавчого органу відсутні.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Наглядовою Радою ПрАТ “ОКМА”  затверджено Положення про систему управління ризиками професійної діяльності депозитарної установи ПрАТ “ОКМА” та  Положення про систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами ПрАТ “ОКМА”.  Метою управління ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартості та сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства.  Система управління ризиками – сукупність визначених Товариством правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності Товариства із урахуванням його профілю ризиків. Система управління ризиками являє собою частину загальної стратегії Товариства, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів професійної діяльності Товариства. Система управління ризиками Товариства базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, при забезпеченні оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та рівнем ризиків, що приймає на себе Товариство, здійснюючи певні операції.  Головними завданнями системи управління ризиками є: виявлення ризиків; вимірювання ризиків; якісне та кількісне оцінювання ризиків; визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків; моніторинг ризиків; контроль за прийнятним для установи рівнем ризику; проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів діяльності установи на основі аналізу інформації та оцінки ризиків; визначення ефективності системи управління ризиками та її удосконалення.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати функціонування системи внутрішнього аудиту (контролю) дозволила зменшити збитки, викликані зовнішніми факторами (зміною законодавства, економічною кризою). Згідно внутрішніх документів Емітента, внутрішній аудит було сплановано і здійснено з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході внутрішнього аудиту були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Емітента; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Емітента; можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Отримані в ході внутрішнього аудиту  докази є достатніми,  щоб вважати, що Емітент дотримується  принципів  обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно  до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом звiтного перiоду вiдчуження будь-яких активiв не вiдбувалось.

8.Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнка активiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Протягом звiтного перiоду будь-якi операцiї з пов’язаними особами не проводились.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторського висновку не надавалось.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові).

Товариство з обмеженою відповідальністю  “Аудиторська  фірма  “Аванс  аудит”. Код ЄДРПОУ – 32707083.  Місцезнаходження : 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності: дані відсутні

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі: 3

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року: відсутні

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: відсутні

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років: Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Сервіс-Аудит”,  ТОВ “Аудиторська фірма “Сфера обліку”

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: Інформація відсутня

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг: Скарги надаються безпосередньо керiвнику фiнансової установи, який протягом трьох робочих днiв розглядає скаргу та у разi виявлення порушень, виносить вiдповiдний висновок щодо застосування санкцiй до працiвникiв фiнансової установи.

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги: Джулай Наталія Семенівна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): Відсутні

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду: Відсутні

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 16|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення за КВЕД 66.19
Середня кількість працівників (1) 4
Адреса, телефон: 01042, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В (044) 206-11-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

за міжнародними стандартами фінансової звітності: V

 

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2015
Форма № 1

Код за ДКУД: 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи 1000
 первісна вартість 1001
 накопичена амортизація 1002
 Незавершені капітальні інвестиції 1005
 Основні засоби 1010 1 1 3
 первісна вартість 1011 18 18 18
 знос 1012 (17) (17) (15)
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
 Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
 Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
 інші фінансові інвестиції 1035
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
 Відстрочені податкові активи 1045
 Гудвіл 1050
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
 Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095  1 1 3
 II. Оборотні активи
 Запаси 1100 3 11 1
 – виробничі запаси 1101 3 3 1
 – незавершене виробництво 1102 8
 – готова продукціяx 1103
– товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 97 45 45
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 1 0 1
– у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1386 1342 1381
Поточні фінансові інвестиції 1160 6042 6042 6042
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 34 8
– готівка 1166
– рахунки в банках 1167 2 34 8
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
– в резервах довгострокових зобов’язань 1181
– в резервах збитків або резервах належних виплат 1182
– в резервах незароблених премій 1183
– в інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 7531 7474 7478
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 7532 7475 7481
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 7000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 48 48 48
 – емісійний дохід 1411
 – накопичені курсові різниці 1412
 Резервний капітал 1415 17 17 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 181 70 182
 Неоплачений капітал 1425
 Вилучений капітал 1430
 Інші резерви 1435
 Усього за розділом I 1495 7226 7135 7247
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500
 Пенсійні зобов’язання 1505
 Довгострокові кредити банків 1510
 Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
– довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
– благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
– резерв довгострокових зобов’язань 1531
– резерв збитків або резерв належних виплат 1532
– резерв незароблених премій 1533
– інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 278 321 228
розрахунками з бюджетом 1620  1 1
– у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 3 2 1
розрахунками з оплати праці 1630 21 5 6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 8
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 3 3 3
Усього за розділом IІІ 1695 306 340 238
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 7532 7475 7485

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

 


 

коди
Дата (рік, місяць, число) 16|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД: 1801003

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 158 188
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 183 166
збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
– зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
– зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
– дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
 – дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 (190) (183)
Витрати на збут 2150 (14) (9)
Інші операційні витрати 2180 (45) (13)
– витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
– витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 (91) (22)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
– дохід від  благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2150
Втрати від участі в капіталі 2155
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (91) (22)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (21) (150)

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -91 -22

III. Елементи операційних витрат

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Матеріальні затрати 2500 2 8
Витрати на оплату праці 2505 66 76
Відрахування на соціальні заходи 2510 24 28
Амортизація 2515 0 5
Інші операційні витрати 2520 157 83
Разом 2550 249 200

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 400 000 1 400 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 400 000 1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (99) (21)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

коди
Дата (рік, місяць, число) 16|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма № 3

Код за ДКУД: 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 177 136
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (38) (45)
Праці 3105 (72) (46)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (26) (28)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (7) (11)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (7) (10)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами  3150
Витрачання фінансових установ на надання позик  3155
Інші витрачання 3190 (2) (2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32 6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 32 (6)
Залишок коштів на початок року 3405 2 8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 34 2

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

коди
Дата (рік, місяць, число) 16|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД: 1801006

Стаття   Код рядка   За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження  видаток  надходження видаток
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 Х Х
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
– збільшення (зменшення) запасів 3551
– збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
– збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
– зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
– зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
– зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
– збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
– збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X X
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Cплату відсотків 3360 X X
Cплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Придбання частки в дочірньому 3370 X X
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 16|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про власний капітал
за 2015 р.

Форма № 4

Код за ДКУД: 1801005

Стаття Код рядка Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 7000 48 17 161 7226
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 0
Виправлення помилок 4010 0
Інші зміни 4090 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 0 48 17 161 0 0 7226
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 (91) (91)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0
Накопичені курсові різниці 4113 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0
Інший сукупний дохід 4416 0
Розподіл прибутку: 0
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0
Внески учасників: 0
Внески до капіталу 4240 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0
Вилучення капіталу: 0
Викуп акцій (часток) 4260 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0
Інші зміни в капіталі 4290 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (91) 0 0 (91)
Залишок на кінець року 4300 7000 0 48 17 70 0 0 7135

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

 

 1. Інформація про Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
  Приватне акціонерне товариство “ОКМА” (далі – “Товариство”) код ЄДРПОУ 24077020, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус В, зареєстроване Голосіївською  районною у місті Києві державною адміністрацією 19.12.1995р.

  Основні види діяльності за КВЕД-2010: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
  Інституційний сектор економіки (код за КІСЕ): S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

  Товариство для здійснення господарської діяльності отримало наступні ліцензії та свідоцтва:

  Відомості про отримані ліцензії:

  • Ліцензія серії АЕ №294664, рішення №1581 від 25.11.2014р., строк дії ліцензії з 22.01.2015р. необмежений. Ліцензію видано  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку  – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність);
  • Ліцензія серії АЕ №294665, рішення №1581 від 25.11.2014р., строк дії ліцензії з 22.01.2015р. необмежений. Ліцензію видано  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність);
  • Ліцензія АЕ № 263342, рішення №1856 від 17.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.  Ліцензію видано  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарної діяльності депозитарної установи).
  • Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614.
  • Свідоцтво учасника СРО  Асоціація “УФТ” видано 11.02.2010, реєстраційний № 883.

  Статутний капітал ПрАТ “ОКМА” станом на 31 грудня 2015 року складає 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, та розподілений на 14000000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,5 гривні за кожну. Форма існування акцій – бездокументарна.

  Згідно “Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів”, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 20 березня  2015 року власниками акцій ПрАТ “ОКМА” є 9 юридичних осіб та одна фізична особа.
  Кількість працівників станом на 31 грудня  2015 р. складала 4 ocоби.
  Станом на 31 грудня  2015 р. такі акціонери  володіли акціями товариства:

  № п/п Найменування акціонерів Код ЄДРПОУ/

  ідентифікаційний №

  Місцезнаходження Кількість акцій Сума (грн.) %
  1 ТОВ “ВАЛСА” 32944951 м. Біла Церква, вул. Леваневського,83 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  2 ПрАТ “Готель “Салют” 22950541 01010, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  3 ТОВ “УАУ” 34351294 01010, м.Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  4 ТОВ “ВОСТОК-РУДА” 19354901 52210,  Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Капітальний, буд. 2 1 280 000 шт. 640 000 грн. 9,14 %
  5 ПАТ “Ужгородський турбогаз” 00153608 Закарпатська обл..м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  6 ПАТ Херсонський завод карданних валів” 05743013 м. Херсон, Комсомольський р-н, вул. Червонопрапорна,26 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  7 ПАТ “Київський суднобудівний -судноремонтний завод” 03149949 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  8 ТОВ “РІЕЛТІ ФІНАНС” 36147789 01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, буд. 12 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  9 ПАТ “Затисянський хімічний завод” 05792908 90332, Закарпатська область, с. Королево, вул.. Заводська,1. 1 340 000 шт. 670 000 грн. 9,57 %
  10 Калініченко Сергій Васильович 3024016979 04123, м. Київ, пр.-т Правди, 4-а, кв. 53 2 000 000 шт. 1000 000 грн. 14,30 %
  Всього: 14 000 000 шт. 7 000 000 грн. 100
 2. Загальна основа формування фінансової звітності
  1. Достовірне подання та відповідність МСФЗФінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

   Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

   Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

   При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

  2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

   В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” та МСФЗ 14 “Відстрочені рахунки тарифного регулювання”, які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.

   За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 “Відстрочені рахунки тарифного регулювання” до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

   МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань.

  3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

   Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

  4. Припущення про безперервність діяльності

   Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

  5. Рішення про затвердження фінансової звітності

   Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 29 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

  6. Звітний період фінансової звітності

   Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

 3. Суттєві положення облікової політики
  1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

   Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 “Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності”, коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість, а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”, та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 “Оцінки за справедливою вартістю”. Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

  2. Загальні положення щодо облікових політик
   1. Основа формування облікових політик

    Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

    Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” та інших чинних МСФЗ.

    Особливістю облікової політики Товариства, яка застосована до формування фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, є врахування вимог МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”. Вплив вимог МСФЗ 1 на формування цієї фінансової звітності як першої фінансової звітності за МСФЗ більш детально наведено в розділі 4 цих Приміток.

   2. Інформація про зміни в облікових політиках

    Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

    Оскільки фінансова звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року є першою фінансовою звітністю за МСФЗ, то облікова політика, яка застосована при формуванні цієї фінансової звітності, як вказано в п.3.2.1 цих Приміток, основана на МСФЗ, зокрема, на МСФЗ 1

    Падіння обсягів операцій на ринках капіталу підвищило рівень невизначеності у економічному секторі України. Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінського персоналу щодо впливу змін умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

   3. Форма та назви фінансових звітів

    Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

   4. Методи подання інформації у фінансових звітах

    Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі “функції витрат” або “собівартості реалізації”, згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Приміток.

    Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

  3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
   1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

    Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

     Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

    • фінансовий актив, доступний для продажу;
    • інвестиції, утримувані до погашення;
    • дебіторська заборгованість;
    • фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків.

    Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

    Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

   2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

    Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

    Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

    Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

    Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

    У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

   3. Дебіторська заборгованість

    Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.

    Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

    Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

    Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

    Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними – на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

    Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

    Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають “неузгодженістю обліку”), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.

    Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

   4. Фінансові активи, доступні для продажу

    До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

    Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

   5. Фінансові активи, утримувані до погашення

    До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

   6. Зобов’язання. Кредити банків

    Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

    • Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
    • Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

    Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань. Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

   7. Згортання фінансових активів та зобов’язань

    Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно

  4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
   1. Визнання та оцінка основних засобів

    Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

    Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня 2014 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.

    У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

   2. Подальші витрати.

    Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

   3. Амортизація основних засобів.

    Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

   4. Нематеріальні активи

    Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

   5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

    На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

  5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
   1. Визнання інвестиційної нерухомості

    До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

    Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

    Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

   2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості

    Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

    Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.

    Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.

    Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.

  6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

   Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем.

   Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

  7. Облікові політики щодо оренди

   Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

   Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

  8. Облікові політики щодо податку на прибуток

   Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.

   Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

   Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.

   Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

  9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
   1. Забезпечення

    Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

   2. Виплати працівникам

    Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

   3. Пенсійні зобов’язання

    Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Товариство має недержану пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді процента від поточної заробітної плати працівників та відображаються у періоді, в якому була нарахована відповідна плата.

  10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
   1. Доходи та витрати

    Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

    Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

    • Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
    • за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
    • суму доходу можна достовірно оцінити;
    • ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
    • витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

    Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

    Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

   2. Витрати за позиками

    Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

   3. Операції з іноземною валютою

    Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

    Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

   4. Умовні зобов’язання та активи.

    Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

 4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

  Товариство вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 1 датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2014 року.

  Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ повинна включати:

  • узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з його власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме:
   • дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року;
   • дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2014 року;
  • узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший період у найостаннішій річній фінансовій звітності суб’єкта господарювання (за 2014 рік). Відправною точкою для такого узгодження є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий період.

  Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2014 року (дата переходу на МСФЗ), 31 грудня 2014 р., на на 31 грудня 2015 представлено таким чином, що порівняльні дані станом на 01.01.2014 р. та за 2013 рік, наведені у фінансовій звітності, містять коригування порівняно з звітністю, складеною за НП(С)БО.

  До початку складання річної фінансової звітності були перекласифіковані статті, які згідно НП(С)БО визнавались як один вид активу, зобов’язання або компонента капіталу, але які згідно МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компоненту. Таким чином, нематерільні активи відображені за залишковою вартістю. В цілому коригування звітності відповідно до вимог МСФЗ не вплинуло на капітал Компанії.

  Звіт про рух грошових коштів Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

 5. Основні припущення, оцінки та судження

  При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

  1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

   Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

   • подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
   • відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
   • є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
   • є повною в усіх суттєвих аспектах.

   Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

   • вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
   • визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

   Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

  2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

   Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”.

  3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

   Протягом звітного 2015 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.

   Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним

  4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

   Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

  5. Використання ставок дисконтування

   Товариство у звітному періоді не використовувало ставки дисконтування.

  6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

   На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

 6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
  1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на основі історичності на кінець кожного звітного періоду.
   Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані
   Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ
   Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів
   Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки
   Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки
  2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”
   Балансова вартість 2015 Справедлива вартість 2015
   Фінансові активи
   Довгострокові фінансові інвестиції
   Інвестиції, до погашення
   Поточні фінасові інвестиції 6042 6042
   Торговельна дебіторська заборгованість 45 45
   Дебіторська заборгованність за виданими авансами
   Грошові кошти та їх еквіваленти 34 34
   Довгострокові зобов’язання 0 0
   Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 321 321
   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

   Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3.

 7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
  1. Дохід від реалізації
   2015
   Дохід від реалізації продукції (  товарів, робіт, послуг) 158
   Всього 158
  2. Собівартість реалізації
   Собівартість реалізованих послуг 2015
   Всього 0
  3. Інші доходи, інші витрати
   Інші доходи 2015
   Інші операційні доходи 0
   Інші фінансові доходи 0
   Інші доходи 0
   Всього 0
   Інші витрати 2015
   Інші операційні витрати 45
   Інші витрати 0
   Всього 45
  4. Адміністративні витрати
   2015
   Заробітна плата за окладами 65
   Відрахування до соціальних фондів 24
   Амортизація необоротних активів 1
   Аудиторські послуги 5.0
   Послуги з страхування майна 0,0
   Консультаційно-інформаційні послуги 16
   Публікація офіційної інформації 7
   Послуги НДУ 10
   Технічне обслуговування 4
   Підтримка електронних ключів 3
   Утримання офісу 54
   Послуги держреєстратора 1
   Всього: 190
  5. Податок на прибуток

   Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

   31.12.2015 31.12.2014
   Доходи, що враховуються при визначенні об”єкта  оподаткування 157650 187779
   Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:
   резерв сумнівних боргів 33107
   Забезпечення виплат персоналу 7971
   Всього тимчасових різниць 50380
   Фінансовий результат до оподаткування (90808)
   Від’ємне значення  об”єкта оподаткування (71260)
   Об’єкт оподаткування (141188) (83487)

   Керівництво Компанії в порядку, передбаченому підпунктом 134.1.1 ПКУ, прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату з метою оподаткування, тому такі різниці відсутні.

  6. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.

   Станом на 31.12.2015 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

  7. Нематеріальні активи
   За історичною вартістю Нематеріальні активи Незавершене будівництво Всього
   Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2014 16 16
   31 грудня 2014 року 16 16
   Надходження
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 16 16
   Накопичена амортизація
   31 грудня 2014 року 15 15
   Нарахування за рік
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 15 15
   Чиста балансова вартість 1 1
   31 грудня 2015 року 1 1
   31 грудня 2014 року 1 1
  8. Основні засоби
   За історичною вартістю Будівлі Інструменти, прилади та інвентар Транспорт Меблі та приладдя Інші основні засоби Всього
   Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2014 12 16 18
   Надходження
   Переміщення з незавершеного будівництва
   Переміщення в інвестиційну нерухомість
   Вибуття
   31 грудня 2014 року 12 6 18
   Надходження
   Переміщення з незавершеного будівництва
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 12 6 18
   Накопичена амортизація 10 5 15
   31 грудня 2014 року 10 5 15
   Нарахування за рік 1 1 2
   Зменшення корисності
   Вибуття
   31 грудня 2015 року 11 6 17
   Чиста балансова вартість 1 0 1
   31 грудня 2015 року 1 0 0
   31 грудня 2014 року 2 1 3

   Станом на 31 грудня 2015 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять 6 тис. грн.

  9. Інвестиції, доступні для продажу
   Частка % 31 грудня 2015(сума, грн.) Частка % 31 грудня 2014(сума, грн.)
   ПАТ “Городищівськй цукровий завод” 0,0596 210 500,00 0,0596 210 500,00
   ПрАТ “Готель “Салют” 0,0002 100,00 0,0002 100,00
   ПАТ “Киїмедпрепарат” 0,2202 640 028,00 0,2202 640 028,00
   ПАТ “Авторадіатор” 5,0000 1 340 000,00 5,0000 1 340 000,00
   ПАТ “Ужгородський Турбогаз” 0,0305 2 681 500,00 0,0305 2 681 500,00
   Всього 4 872 128,00

   Станом на 31.12.2015 року цінні папери, доступні для продажу, були представлені акціями балансовою вартістю 4 872 128,00 грн.

  10. Інвестиції до погашення*
   Термін погашення процентна ставка до номіналу 31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Вексель від 27.11.2007р. ВАТ “НВО “Композитних матеріалів” , серія АА № 0965374 За пред’явленням але не раніше 27.11.2015р. 500 000,00 500 000,00
   Вексель від 15.11.2007р. ВАТ “НВО “Композитних матеріалів” , серія АА № 0965324 За пред’явленням але не раніше 15.11.2015р. 750 000,00 750 000,00
   Всього векселі 1 250 000,00 1 250 000,00

   *Договір про авалювання векселів № 1 від 04.04.2011 р. (векселі серії АА № 0965374; АА № 0965324), укладеного між ВАТ “СЗТВ” та ПрАТ “ОКМА”.

  11. Довгострокова дебіторська заборгованість.

   Довгострокова дебіторська заборгованість в 2015 році в обліку відсутня.

  12. Інвестиційна нерухомість

   Інвестиційна нерухомість в 2015 році в обліку відсутня.

  13. Запаси
   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Незавершене виробництво (за історичною собівартістю) 8
   Виробничі запаси 3 3
   Всього запаси 3 3

   Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Товариство не визнавало знецінення запасів.

  14. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Торговельна дебіторська заборгованість 78 97
   Аванси видані
   Розрахунки з бюджетом
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1342 1386
   Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості (33) (0)
   Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості 1387 1483

   Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено наступним чином:

   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   До 30 днів 57 17
   30-60 днів 122 5
   60-90 днів 95
   90-120 днів 93
   Більше 120 днів 77 1
   Всього 444 23

   Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено нижче.

   2015 2014
   Резерв на початок періоду 0 0
   Збільшення 33 0
   Списання активів за рахунок резерву 0 0
   Резерв на кінець періоду 33 0
  15. Грошові кошти
   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Каса та рахунки в банках, в грн. 34 2
   Всього 34 2
  16. Статутний капітал

   Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капітал складав 7000 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капітал складав з 7000 тис. грн.

  17. Гранти та субсидії

   Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років субсидії в обліку Товариства відсутні.

  18. Короткострокові забезпечення
   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Резерв відпусток 8 0
   Всього 8 0
  19. Короткострокові позики

   Короткострокові позики станом на 31 грудня 2015 року відсутні.

  20. Фінансова оренда

   Станом на 31.12.2015р. фінансова оренда в обліку Товариства відсутня.

  21. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
   31 грудня 2015 31 грудня 2014
   Торговельна кредиторська заборгованість 321 278
   Розрахунки з бюджетом
   Одержані аванси
   Заробітна плата та соціальні внески 7 24
   Інші 3 3
   Всього кредиторська заборгованість 331 305
 8. Розкриття іншої інформації
  1. Умовні зобов’язання.
   1. Судові позови

    Немає позовів.

   2. Оподаткування

    Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

   3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

    Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

    Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

  2. Розкриття інформації про пов’язані сторони

   До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:

   • підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
   • асоційовані компанії;
   • спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
   • члени провідного управлінського персоналу Товариства;
   • близькі родичі особи, зазначеної вище;
   • компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
   • програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.

   Пов’язаних осіб немає.

  3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

   Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

   1. Кредитний ризик

    Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

    Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

    • ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
    • ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
    • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
    • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.

    У звітному періоді у Товариства відсутні прострочені фінансові активи, протягом 2015 року Компанія кредити не надавала та не отримувала.

   2. Ринковий ризик

    Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

    Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

    Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

    Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. У звітному періоді у Товариства відсутні активи в іноземній валюті.

    Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

   3. Ризик ліквідності

    Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

    Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

    Рік, що закінчився 31 грудня 2015 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
    Короткострокові позики банка
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість 19 321 340
    Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Всього 19 321 340
    Рік, що закінчився 31 грудня 2014 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
    Короткострокові позики банка
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість 25 281 306
    Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
    Всього 25 281 306
  4. Управління капіталом

   Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

   • зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
   • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

   Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

   Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року, відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

  5. Події після Балансу

   Між датою балансу (31.12.2015р.) і датою затвердження фінансової звітності (29.02.2016р.), підготовленою для оприлюднення не відбувалося жодних із подій, які могли б скоригувати суми після дати балансу або впливати на економічні рішення користувачів.

 

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна

Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

To top