Loading...

2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

15.04.2014

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

1. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24077020
4. Місцезнаходження емітента 01042, М.Київ, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 206-11-50, 206-11-51
6. Електронна поштова адреса емітента pat_okma@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  16.04.2014
2. Річна інформація опублікована у 76, Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 22.04.2014
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці https://okma.com.ua 16.04.2014

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:  X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Х
 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Х
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Х
9. Інформація про загальні збори акціонерів Х
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 1) інформація про випуски акцій емітента Х
 2) інформація про облігації емітента
 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 4) інформація про похідні цінні папери
 5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Х
 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента Х
 3)  інформація про зобов’язання емітента Х
 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Х
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність Х
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб вiдсутні, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв’язку з тим, що Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) вiдсутня так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв’язку з тим, що у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня у зв’язку з тим, що посадові особи емітента не володіють акціями Емітента ПрАТ “ОКМА”.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, відсутня, так як ПрАТ “ОКМА”  є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені  емiтентом вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.

Інформація про похідні цінні папери відсутня, у зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похідних цінних паперів.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Опис бізнесу відсутній, так як Емітент приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, так як Емітент не укладав кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 215248
3. Дата проведення державної реєстрації 19.12.1995
4. Територія (область) 80000 – м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 7000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.19, Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність 63.13, Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.12
10. Органи управління підприємства Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ Банк “Фінанси та Кредит” м. Києва
2) МФО банку 300131
3) поточний рахунок 26004003711201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ Банк “Фінанси та Кредит” м. Києва
5) МФО банку 300131
6) поточний рахунок 26004003711201

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джулай Наталія Семенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ “Рекон”, генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2010, 5
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та контрактом, укладеним з посадовою особою. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – генеральний директор ТОВ “Рекон”. В будь-яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Магарь Семен Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті”, начальник управління будівництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2013 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 39 років. Попередня посада – ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті” (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18-А), начальник управління будівництва. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петруньок Ірина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Ділові партнери”, спеціаліст
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2013 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 1 рік. Попередні посади: ПраТ “Ділові партнери”, спеціаліст. Обіймає посаду спеціаліста в ПраТ “Ділові партнери” (місцезнаходження: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлюк Сергій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Укренергозбут, ЄДРПОУ 30167642, Київ, 01034, вул. Золотоворiтська, 6-А, заступник Голови Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2010, безстроково
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією: головний бухгалтер забезпечує правомiрне i достовiрне вiдображення господарських операцiй в бухгалтерському та податковому облiку. Забезпечує своєчасну i повну сплату податкiв i зборiв та подання фiнансової, податкової i статистичної звiтностi, здiйснює внутрiшнiй контроль. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи – 11 років. Обіймає посаду виконуючого обов’язки Голови правлiння ПрАТ “Укренергозбут” (Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Попереднi посади: ЗАТ “Укренергозбут, заступник Голови Правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Наглядовоъ Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Любицька Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2013 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не
має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 1 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – в.о. директора, спеціаліст з ведення реєстрів ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”, заступник керівника торгового відділу ТОВ “Вівафарм, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маяковського, 6-А. Обіймає посаду в. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро” (місцезнаходження: м. Київ, вул. П. Лумумби, 4/6, корпус “В”). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вирізуб Віталій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1970
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2013 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 2 роки. Попередня посада: спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”” (місцезнаходження: Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна 0 0.00 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Магарь Семен Іванович 0 0.00 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Петруньок Ірина Михайлівна 0 0.00 0 0 0 0
Головний бухгалтер Михайлюк Сергій Олексійович 0 0.00 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Вирізуб Віталій Олександрович 0 0.00 0 0 0 0
Голова Наглядова Ради Любицька Лариса Миколаївна 0 0.00 0 0 0 0
Усього 0 0.00 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
фізична особа 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0
Усього 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0

* Зазначається: “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*) чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів ** 62,14
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. 8.Розподіл прибутку та збитків за 2012 р. 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 14.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавалися акціонером Калініченко Сергієм Васильовичем, який володіє більше 5 відсотків акцій ПрАТ “ОКМА”.Збори обрали лічильну комісію у складі: Голова комісії – Біленька С.О., член комісії – Вирізуб В.О., Головою зборів обрано Джулай Н.С., секретарем зборів Михайлюка С.О., збори затвердили порядок проведення зборів. По четвертому питанню порядку денного Збори затвердили звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та визнали роботу Генерального директора Товариства Джулай Н.С. у 2012 році задовільною. По п’ятому питанню порядку денного Збори затвердили звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році та визнали роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною. По шостому питанню порядку денного Збори затвердили звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. та визнали роботу Ревізійної комісії у 2012 році задовільною. По сьомому питанню порядку денного Збори затвердили річний звіт Товариства за 2012 рік. По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення здійснити покриття збитків Товариства за 2012 рік за рахунок прибутків наступних періодів. По дев’ятому питанню порядку денного Збори припинили повноваження членів
Наглядової ради Магаря С.І. та Коваленко М.В. По десятому питанню порядку денного Збори обрали Головою Наглядової ради Любицьку Ларису Миколаївну, членом Наглядової ради Вирізуба Віталія Олександровича. По одинадцятому питанню порядку денного Збори припинили повноваження членів Ревізійної комісії – Петруньок І.М.та Вирізуба В. О. По дванадцятому питанню порядку денного Збори обрали Головою Ревізійної комісії Петруньок Ірину Миколаївну, членом Ревізійної комісії Магаря Семена Івановича. По тринадцятому питанню Збори прийняли рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердили нову редакцію Статуту Товариства, а також надали повноваження Генеральному директору Джулай Н.С. щодо підписання Статуту у новій редакцій та вчинення необхідних дій щодо його державної реєстрації. По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції. Збори доручили Генеральному директору Джулай Н.С. підписати внутрішні Положення Товариства та затвердити нову редакцію внутрішніх документів.

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску № свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний № Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
26.04.2012 60/1/2012 ДКЦПФР UA4000130579 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,50 14 000 000 7000000,00 7000000,00
Опис Торгівля на внутрiшнiх та зовнішніх ринках цінними паперами Емітента не здiйснювалась. ЦП Емітента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на фондових біржах.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6 3 0 0 6 3
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 інші 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 інші 0 0
УСЬОГО 6 3 0 0 6 3

ОПИС: Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було, обмежень на використання майна Емітента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 7247 7397
Статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000

ОПИС: Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

ВИСНОВОК: Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 247 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 247 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – Зобов’язання за цінними паперами  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – за облігаціями (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за векселями (всього)  Х  0,00  X  X
 – за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
 – за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
Податкові зобов’язання  Х  0,00  X  X
Фінансова допомога на зворотній основі  Х  0,00  X  X
Інші зобов’язання  Х  282,00  X  X
Усього зобов’язань  Х  282,00  X  X

ОПИС: Найбільшу питому вагу в загальних зобов”язаннях емітента складає кретиторська заборгованість

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
29.04.2013 07.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2013 28.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 32707083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3314 25.12.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 188 П 000188 30.12.2013 31/10/2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: “безумовно-позитивна”, “умовно-позитивна”, “негативна” або “відмова від висловлення думки”.

 

Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 4 4
2 2012 3 2
3 2013 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори: Так

Акціонери: Ні

Депозитарна установа: Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Ні

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків: Ні

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток: Ні

Бюлетенями (таємне голосування): Так

Підняттям рук: Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація: Ні

Додатковий випуск акцій: Ні

Унесення змін до статуту: Так

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства: Ні

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства: Ні

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради: Так

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу: Ні

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора): Так

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді: Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

 

 

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради: 2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві: 0

Кількість представників держави: 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій: 2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій: 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб:

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування: Ні

Аудиторський: Ні

З питань призначень і винагород: Ні

Інвестиційний: Ні

Інше: Комiтети не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою: Ні

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій: Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства: Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди: Так

Інше: Не передбачено внутрiшнiми документами Товариства

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі: Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту: Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність): Так

Відсутність конфлікту інтересів: Так

Граничний вік: Ні

Відсутні будь-які вимоги: Ні

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства: Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками: Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту): Ні

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена: Ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні): так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб): 2

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні М Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів: Так

Положення про наглядову раду: Так

Положення про виконавчий орган: Так

Положення про посадових осіб акціонерного товариства: Так

Положення про ревізійну комісію (або ревізора): Так

Положення про акції акціонерного товариства: Ні

Положення про порядок розподілу прибутку: Ні

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі: Ні

Менше ніж раз на рік: Ні

Раз на рік: Так

Частіше ніж раз на рік: Ні

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів: Ні

Наглядова рада: Так

Виконавчий орган: Ні

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень: Ні

Не задовольняли умови угоди з аудитором: Так

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів: Ні

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Ревізійна комісія (ревізор): Так

Наглядова рада: Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства: Так

Стороння компанія або сторонній консультант: Ні

Перевірки не проводились: Ні

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи: Так

За дорученням загальних зборів: Ні

За дорученням наглядової ради: Ні

За зверненням виконавчого органу: Ні

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів: Ні

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій: Ні

Випуск депозитарних розписок: Ні

Випуск облігацій: Ні

Кредити банків: Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів: Ні

Інше: не планує залучення інвестицій

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором: Ні

Так, плануємо розпочати переговори: Ні

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році: Ні

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років: Ні

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років: Так

Не визначились: Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились): Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: д/в

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? д/в

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Мета здійснення підприємницької діяльності Емітента – одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізація добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Емітента, а також отримання акціонерами Емітента дивідендів.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Калініченко Сергій Васильович, відповідає встановленим законодавством вимогам, склад не змінювався за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактiв порушення внутрiшнiх правил не виявлено.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходiв впливу, застосованих протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв виконавчого органу не було.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Протоколом Наглядової Ради ПрАТ “ОКМА” № 10-07/2013 від 10.07.2013 року затверджено Положення про систему управління ризиками ПрАТ “ОКМА”. Метою управління ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартості та сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства. Система управління ризиками – сукупність визначених Товариством правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності Товариства із урахуванням його профілю ризиків. Система управління ризиками являє собою частину загальної стратегії Товариства, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів професійної діяльності Товариства. Систа управління ризиками Товариства базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, при забезпеченні оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та рівнем ризиків, що приймає на себе Товариство, здійснюючи певні операції. Головними завданнями системи управління ризиками є: виявлення ризиків; вимірювання ризиків; якісне та кількісне оцінювання ризиків; визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків; моніторинг ризиків; контроль за прийнятним для установи рівнем ризику; проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів діяльності установи на основі аналізу інформації та оцінки ризиків; визначення ефективності системи управління ризиками та її удосконалення.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати функціонування системи внутрішнього аудиту (контролю) дозволила зменшити збитки, викликані зовнішніми факторами (зміною законодавства, економічною кризою). Згідно внутрішніх документів Емітента, внутрішній аудит було сплановано і здійснено з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході внутрішнього аудиту були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Емітента; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Емітента; можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Отримані в ході внутрішнього аудиту докази є достатніми, щоб вважати, що Емітент дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом звiтного перiоду вiдчуження будь-яких активiв не вiдбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнка активiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Протягом звiтного перiоду будь-якi операцiї з пов’язаними особами не проводились.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторського висновку не надавалось.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”. Код ЄДРПОУ – 32707083. Місцезнаходження : 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності: дані відсутні

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі: 2

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року: відсутні

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: відсутні

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років: ТОВ Аудиторська фірма “Егіда-95”, Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Сервіс-Аудит”, ТОВ “Аудиторська фірма “Сфера обліку”

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: Інформація відсутня

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг: Скарги надаються безпосередньо керiвнику фiнансової установи, який протягом трьох робочих днiв розглядає скаргу та у разi виявлення порушень, виносить вiдповiдний висновок щодо застосування санкцiй до працiвникiв фiнансової установи.

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги: Джулай Наталія Семенівна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): Відсутні

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду: Відсутні

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 11|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення за КВЕД 66.19
Середня кількість працівників (1) 8
Адреса, телефон: 01042, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В (044) 206-11-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: V

за міжнародними стандартами фінансової звітності:

 

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2013
Форма № 1

Код за ДКУД: 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи  1000  6 4 4
 первісна вартість  1001  16 16 16
 накопичена амортизація  1002  10 12 12
 Незавершені капітальні інвестиції  1005
 Основні засоби 1010 6 3 3
 первісна вартість  1011 18 18 18
 знос  1012 12 15 15
Інвестиційна нерухомість  1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості  1016
 Знос інвестиційної нерухомості  1017
 Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних активів  1021
 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  1022
 Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  1030
 інші фінансові інвестиції  1035
 Довгострокова дебіторська заборгованість  1040
 Відстрочені податкові активи  1045
 Гудвіл  1050
 Відстрочені аквізиційні витрати  1060
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  1065
 Інші необоротні активи  1090
Усього за розділом I 1095  12 7 7
 II. Оборотні активи
 Запаси  1100 13 1 1
 – виробничі запаси 1101 1 1 1
 – незавершене виробництво 1102  12
 – готова продукціяx  1103
– товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 135 45 45
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 21 1 1
– у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1454 1381 1381
Поточні фінансові інвестиції 1160 6042 6042 6042
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 8 8
– готівка 1166
– рахунки в банках 1167 2 8 8
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
– в резервах довгострокових зобов’язань 1181
– в резервах збитків або резервах належних виплат 1182
– в резервах незароблених премій 1183
– в інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 7667 7478 7478
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 7679 7485 7485
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 7000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 45 45 45
 – емісійний дохід  1411
 – накопичені курсові різниці  1412
 Резервний капітал  1415 17 17 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 332 182 182
 Неоплачений капітал  1425
 Вилучений капітал  1430
 Інші резерви 1435
 Усього за розділом I  1495 7397 7247 7247
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
 Відстрочені податкові зобов’язання  1500
 Пенсійні зобов’язання  1505
 Довгострокові кредити банків  1510
 Інші довгострокові зобов’язання  1515
Довгострокові забезпечення 1520
– довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
– благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
– резерв довгострокових зобов’язань 1531
– резерв збитків або резерв належних виплат 1532
– резерв незароблених премій 1533
– інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 166 228 228
розрахунками з бюджетом 1620
– у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 1 1 1
розрахунками з оплати праці 1630 5 6 6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 90 3 3
Усього за розділом IІІ 1695 282 238 238
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 7679 7485 7485

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
Інформація відсутня

Керівник Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер Михалюк Сергій Олексійович

To top