Loading...

2013 рік

2013.03.28: ПрАТ “ОКМА” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства

2013.03.28: ПрАТ “ОКМА” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство “ОКМА” (місцезнаходження:01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).
Збори відбудуться 29 квітня 2013 року о 14.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «В», оф. 806
Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 13.00 год. до 14.00 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
8. Розподіл прибутку та збитків за 2012 р.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 23 квітня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмового запиту акціонери можуть за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «В», каб. 806. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Н.С.
Телефон для довідок: (044) 206-11-51.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ОКМА» (тис.грн.)*
Найменування показника період
2011 2012
Усього активів 1662 7679
Основні засоби 10 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 6042
Запаси 5 12
Сумарна дебіторська заборгованість 242 1454
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 2
Нерозподілений прибуток 362 332
Власний капітал 1427 7396
Статутний капітал 1000 7000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 235 282
Чистий прибуток (збиток) (68) (30)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2000 14000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

Наглядова рада Товариства
Повідомлення про проведення зборів було опубліковано в офіційному органі НКЦПФР “Бюлетень “Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 59 від 27.03.2013

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2013
(дата)
To top