Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Про компанию

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПРАТ «ОКМА» ТА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (в тому числі Інформація про фінансові послуги відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»)

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (ПрАТ “ОКМА”)

Код за ЄДРПОУ: 24077020.

Керівник Депозитарної установи, Інвестиційної фірми: Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, відповідно до Статуту Товариства здійснює  керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

Генеральний директор: Наталія Семенівна Джулай.

Відомості про склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради Любицька Лариса Миколаївна, Член Наглядової ради Герасименко Андрій Віталійович.

Місцезнаходження (у тому числі є адресою, за якою приймаються скарги клієнтів): 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус В

Засоби зв’язку, що використовуються між Депозитарною установою, Інвестиційною фірмою та клієнтом: контактний телефон: (044) 206-11-50, 52

Електронна пошта (у тому числі за якою приймаються скарги клієнтів):  pat_okma@ukr.net  prat.okma@gmail.com 

Відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг – Депозитарної установи, Інвестиційної фірми: Зареєстровано Голосіївською  районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 19.12.1995, Дата запису: 17.03.2005, Номер запису: 10691200000002611

Мова, якою клієнт може спілкуватися з Депозитарною установою, Інвестиційною фірмою та отримувати відповідні документи та іншу інформацію: українська.

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний);
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Інституційний сектор економіки (код за КІСЕ): S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

Товариство для здійснення господарської діяльності отримало наступні ліцензії та свідоцтва: інформація НКЦПФР – Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг – Інвестиційної фірми, Депозитарної установи ПрАТ “ОКМА” та посилання на реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, який розміщено в електронній формі на офіційному вебсайті НКЦПФР, із зазначенням конкретної адреси, за якою безпосередньо розміщена інформація про ПрАТ “ОКМА”):

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=24077020#tab-1

Інформація про отримані ліцензії, видані НКЦПФР (інформація щодо наявності в Інвестиційної фірми права на надання відповідної фінансової послуги).

  • Ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності (професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність) – серія АЕ № 294664 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений.
  • Ліцензія НКЦПФР здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи – серія АЕ № 263342, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

Інформація щодо включення Депозитарної установи, Інвестиційної фірми до відповідного державного реєстру фінансових установ: Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614.

Тип фінансової установи: Депозитарна установа, Інвестиційна фірма.

Свідоцтво учасника СРО: Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) 19.10.2022 р. (свідоцтво про членство в ПАРД №350).

Перелік послуг та продуктів, що надаються Інвестиційною фірмою,  порядок та умови їх надання: 

Перелік послуг, що надаються Інвестиційною фірмою, порядок та умови їх надання визначається у відповідному Договорі про надання інвестиційних послуг, що укладається між клієнтом та Інвестиційною фірмою. Зокрема залежно від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнту можуть надаватись наступні інвестиційні послуги: – брокерські послуги; – субброкерські послуги.

Оцінювання клієнта проводиться, зокрема щодо придатності для нього конкретної або усіх інвестиційних послуг/Фінансових інструментів в рамках інвестиційних послуг. Оцінювання клієнта проводиться для визначення:  компетентності, досвіду та знань клієнта, необхідних для вчинення правочинів або отримання інвестиційних послуг, для отримання висновку щодо здатності клієнта самостійно приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов’язані з такими правочинами або інвестиційними послугами; рівня захисту клієнта, який визначається виходячи із категорії, до якої клієнта віднесено Інвестиційною фірмою за результатами оцінювання клієнта.

Інформація про фінансові інструменти, придбання яких пропонується клієнту: фінансові інструменти (емісійні цінні папери) українських емітентів, правочини щодо яких здійснюються поза організованими ринками капіталу, спосіб проведення розрахунків за Договорами на виконання – без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Перелік послуг та продуктів, що надаються Депозитарною установою,  порядок та умови їх надання:

  • Облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках), обслуговування обігу цінних паперах на рахунках у цінних паперах;
  • Інформаційні послуги, у тому числі повідомлення про корпоративні події та новини емітентів;
  • Посвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів Депозитарної установи ПрАТ «ОКМА» на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерного товариства;
  • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерного товариства.

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” також надає консультаційні послуги щодо депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, щодо обігу цінних паперів, функціонування ринків капіталу, зокрема фондового ринку (ринку цінних паперів), надає довідково-аналітичні матеріали, які характеризують ринок цінних паперів тощо.

Перелік послуг, що надаються ПрАТ «ОКМА», порядок та умови їх надання визначається у Положенні про депозитарну діяльність Депозитарної установи та у відповідному Договорі про надання послуг, що укладається між клієнтом та Депозитарною установою.

Схема структури власності ПрАТ “ОКМА” (разом з довідкою про структуру власності):

Схематичне зображення структури власності ПрАТ ОКМА 2024 Додаток 1 Окма 2024

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг: відносно ПрАТ “ОКМА” справа про банкрутство не порушувалась, не відкривалась ліквідаційна процедура, не застосовувалась процедура санації.

Рішення про ліквідацію фінансової установи/припинення надавача фінансових послуг: відносно ПрАТ “ОКМА” рішення не приймалось.

Контактні дані НКЦПФР (контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг – Інвестиційної фірми, Депозитарної установи):

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua   

Телефони: Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30 Канцелярія +38 (044) 254 23 31

Електронні адреси: Звернення громадян office@nssmc.gov.ua Доступ до публічної інформації zapyt@nssmc.gov.ua

Офіційний канал зв`язку: info@nssmc.gov.ua – з питань отримання загальної кореспонденції, admittance@nssmc.gov.ua – з питань надання адміністративних послуг, infat@nssmc.gov.ua – з питань отримання повідомлень та/або оферт, передбачених ЗУ “Про акціонерні товариства”

Адреса та режим роботи: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п‘ятницю з 9.00 до 16.45) обідня перерва з 13.00 до 13.45

To top