Loading...

Новини

2017.05.04 – Особлива інформація Емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

03 травня 2017 р.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В
4. Код за ЄДРПОУ 24077020
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 206-11-50, 206-11-52
6. Електронна поштова адреса pat_okma@ukr.net

 

I. Загальні відомості

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
2. Повідомлення опубліковано у * “Відомості НКЦПФР”
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://okma.com.ua/ 04.05.2017

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада * Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
 28.04.2017 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Любицька Лариса Миколаївна 0,000000
Зміст інформації:
28.04.2017 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу  чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 28.04.2017 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Любицької Лариси Миколаївни на підставі заяви. Любицька Лариса Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого Любицька Лариса Миколаївна  перебувала на посаді – 1 рік. Любицька Лариса Миколаївна  не надала згоди на розкриття паспортних даних.
 28.04.2017 Припинено повноваження Член Наглядової ради Вирізуб Віталій Олександрович 0,000000
Зміст інформації:
28.04.2017 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу  чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 28.04.2017 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Вирізуба Віталія Олександровича у зв”язку із заявою. Вирізуб Віталій Олександрович не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, протягом якого Вирізуб Віталій Олександрович перебував на посаді – 1 рік. Вирізуб Віталій Олександрович  не надав згоди на розкриття паспортних даних
 28.04.2017 Обрано Голова Наглядової ради Любицька Лариса Миколаївна 0,000000
Зміст інформації:
28.04.2017 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу  чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 28.04.2017 року обрано на посаду Члена Наглядової ради Любицьку Ларису Миколаївну. Згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 03.05.2017 року Любицьку Л. М. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Любицька Лариса Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки,особа є представником акціонера ТОВ “Валса”, протягом останніх п’яти років Любицька Лариса Миколаївна обіймала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “ОКМА”, в.о. директора ТОВ “НРБ”. Любицька Лариса Миколаївна  не надала згоди на розкриття паспортних даних.
 28.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Герасименко Андрій Віталійович 0,000000
Зміст інформації:
28.04.2017 р. черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, далі – Товариство, згідно Протоколу  чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства “ОКМА” від 28.04.2017 року обрано на посаду Члена Наглядової ради Герасименко Андрія Віталійовича, особа є представником акціонера ТОВ “УАУ”.  Герасименко Андрій Віталійович не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Строк, на який обрано посадову особу – 3 роки, протягом останніх п’яти років Герасименко Андрій Віталійович обіймав посаду директора ТОВ “МАЙНІНГ-РЕГІСТР”, директора ТОВ “Е”. Герасименко Андрій Віталійович  не надав згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

To top