Loading...

Новини

2017.03.27 – Загальні збори акціонерів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори). Збори відбудуться 28 квітня 2017 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820. Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 15.30 год. до 16.00 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
  3. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
  5. Розподіл прибутку та збитків за 2016 рік.
  6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання Наглядової ради Товариства.
  8. Затвердження умов договорів та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
  9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 24 квітня 2017 року. Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть особисто звернувшись за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «В», каб. 820. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Н.С. Інформація з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на сайті Товариства: https://okma.com.ua. Телефон для довідок: (044) 206-11-50. Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКМА» (тис.грн.)*

Найменування показника   період 
2016
2015
Усього активів 7368 7475
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 6042 6042
Запаси 1 11
Сумарна дебіторська заборгованість 1191 1342
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 34
Нерозподілений прибуток 74 70
Власний капітал 7139 7135
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 221 340
Чистий прибуток (збиток) 4 (91)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 000 14 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5

 

Наглядова рада

To top