Loading...

Новини

2016.03.23 – Загальні збори акціонерів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори). Збори відбудуться 29 квітня 2016 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 806. Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 15.30 год. до 16.00 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
  3. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
  5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 рік.
  6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
  7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання Наглядової ради Товариства.
  8. Затвердження умов договорів та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 25 квітня 2016 року. Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть особисто звернувшись за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «В», каб. 806. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Н.С. Телефон для довідок: (044) 206-11-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКМА» (тис.грн.)*

Найменування показника   період 
2014
2015
Усього активів 7532 7475
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 6042 6042
Запаси 3 11
Сумарна дебіторська заборгованість 1386 1342
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 34
Нерозподілений прибуток 161 70
Власний капітал 7532 7135
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 306 340
Чистий прибуток (збиток) (15) (91)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 14 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 5

 

Наглядова рада

To top