Loading...

Новини

2015.04.26 – Загальні збори акціонерів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори). Збори відбудуться 27 квітня 2015 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 806. Реєстрація учасників Зборів відбудеться з 15.30 год. до 16.00 год. в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
  3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
  4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
  6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
  7. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
  8. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 21 квітня 2015 року.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть особисто звернувшись за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «В»,  каб. 806. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Джулай Н.С. Телефон для довідок: (044) 206-11-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКМА» (тис.грн.)*

Найменування показника   період 
2014
2013 
Усього активів 7532 7580
Основні засоби 0 3
Довгострокові фінансові інвестиції 6042 6042
Запаси 3 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1386 1458
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 8
Нерозподілений прибуток 161 186
Власний капітал 7532 7250
Статутний капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 306 330
Чистий прибуток (збиток) (15) (146)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14 000 14 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 8

 

Наглядова рада

To top