Loading...

Новини

2015.04.24 – Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ “ОКМА”

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» оприлюднює річну інформацію емітента цінних паперів за 2014 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

23.04.2015

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24077020
4. Місцезнаходження емітента 01042, М.Київ, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 206-11-50, 206-11-51
6. Електронна поштова адреса емітента pat_okma@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  24.04.2015
2. Річна інформація опублікована у юлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет https://okma.com.ua 24.04.2015

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:  X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Х
 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Х
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Х
9. Інформація про загальні збори акціонерів Х
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 1) інформація про випуски акцій емітента Х
 2) інформація про облігації емітента
 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 4) інформація про похідні цінні папери
 5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Х
 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента Х
 3)  інформація про зобов’язання емітента Х
 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 5)  інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Х
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) Х
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб вiдсутні, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв’язку з тим, що Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв’язку з тим, що у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались.  Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня у зв’язку з тим, що посадові особи емітента не володіють акціями Емітента ПрАТ “ОКМА”. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, відсутня, так як ПрАТ “ОКМА”  є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені  емiтентом вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  Інформація про похідні цінні папери відсутня, у зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похідних цінних паперів. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бізнесу відсутній, так як Емітент приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.  Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, так як Емітент не укладав кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, так як Емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.  Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство “ОКМА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 215248
3. Дата проведення державної реєстрації 19.12.1995
4. Територія (область) 80000 – м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 7000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) 4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.19, Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність 63.13, Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.12
10. Органи управління підприємства Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв’язку з тим, що її не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ Банк “Фінанси та Кредит” м. Києва
2) МФО банку 300131
3) поточний рахунок 26004003711201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ Банк “Фінанси та Кредит” м. Києва
5) МФО банку 300131
6) поточний рахунок 26004003711201

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джулай Наталія Семенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1969
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ “Рекон”, генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2010, 5
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та контрактом, укладеним з посадовою особою. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – генеральний директор ТОВ “Рекон”. В будь-яких інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. підприємствах посади не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Магарь Семен Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1943
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті”, начальник управління будівництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2014, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2014  року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 39 років. Попередня посада – ЗАТ “Фінанси та Кредит Ріелті” (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18-А), начальник управління будівництва. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петруньок Ірина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Ділові партнери”, спеціаліст
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2013 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 1 рік. Попередні посади: ПраТ “Ділові партнери”, спеціаліст. Обіймає посаду спеціаліста в ПраТ “Ділові партнери” (місцезнаходження: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлюк Сергій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ “Укренергозбут, ЄДРПОУ 30167642, Київ, 01034, вул. Золотоворiтська, 6-А, заступник Голови Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано 14.04.2010, безстроково
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією: головний бухгалтер забезпечує правомiрне i достовiрне вiдображення господарських операцiй в бухгалтерському та податковому облiку. Забезпечує своєчасну i повну сплату податкiв i зборiв та подання фiнансової, податкової i статистичної звiтностi, здiйснює внутрiшнiй контроль. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи – 12 років. Обіймає посаду виконуючого обов’язки  Голови правлiння ПрАТ “Укренергозбут” (Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Попереднi посади: ЗАТ “Укренергозбут,  заступник Голови Правлiння. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Наглядовоъ Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Любицька Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 2 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – в.о. директора, спеціаліст з ведення реєстрів ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро”, заступник керівника торгового відділу ТОВ “Вівафарм, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маяковського,  6-А. Обіймає посаду в. о. директора ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро” (місцезнаходження: м. Київ, вул. П. Лумумби, 4/6, корпус “В”). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вирізуб Віталій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1970
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства та внутрішніми положеннями. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувалися.. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 2 роки. Попередня посада: спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, ЗАТ “Укренергозбут”” (місцезнаходження: Київ, вул. Золотоворiтська, 6-А). Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Княжанська Юлія Віталіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу торгових операцій ТОВ “ФК “Куб”, заступник директора ТОВ “ФК “Куб”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014, 3
9) опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються Статутом Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбулися 29.04.2014 року на підставі рішення чергових загальних зборів ПрАТ “ОКМА”. Посадова особа не має судимості за корисливі та посадові злочини, стаж керівної роботи становить 9 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років – Начальник відділу торгових операцій ТОВ “ФК “Куб”, заступник директора ТОВ “ФК “Куб” (01013, м. Київ, вул. Камишинська, 4, оф.11). Посадова особа обіймає посаду начальника відділу торгівлі цінними парерами ПрАТ “ОКМА” .  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна 0 0.00 0 0 0 0
Член Ревізійної комісії Магарь Семен Іванович 0 0.00 0 0 0 0
Головний бухгалтер Михайлюк Сергій Олексійович 0 0.00 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Вирізуб Віталій Олександрович 0 0.00 0 0 0 0
Голова Наглядова Ради Любицька Лариса Миколаївна 0 0.00 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Княжанська Юлія ВІталіївна 0 0.00 0 0 0 0
Усього 0 0.00 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
0 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості на пред’явника прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
фізична особа 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0
Усього 2 000 000 14,285714 2 000 000 0 0 0

* Зазначається: “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*) чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів ** 62,14
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4.Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5.Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
7.Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.
8.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися.
Результати розгляду питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного обрали лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М., Член комісії – Вирізуб В.О. По другому питанню порядку денного обрали Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Михайлюка С.О. По третьому питанню порядку денного затвердили порядок проведення Загальних зборів Товариства. По четвертому питанню порядку денного затвердили звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Визнали роботу  Генерального директора Товариства Джулай Н.С. у 2013 році задовільною. Визнали роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною. Визнали роботу Ревізійної комісії  у 2013 році задовільною. По п’ятому питанню порядку денного припинили повноваження членів Ревізійної комісії, обрали до складу Ревізійної комісії Княжанську Юлію Віталіївну – Головою Ревізійної комісії,  Магаря Семена Івановича – членом Ревізійної комісії. По шостому  питанню порядку денного затвердили річний звіт Товариства за 2013 рік. По сьомому  питанню порядку денного вирішили здійснити покриття збитків Товариства за 2013 рік за рахунок прибутків наступних періодів. По восьмому  питанню порядку денного затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. По дев’ятому питанню порядку денного вирішили внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження  Генеральному директору Джулай Н.С. щодо підписання Статуту у новій редакцій та вчинення необхідних дій щодо його державної реєстрації

* Поставити помітку ‘Х’ у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску № свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний № Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
26.04.2012 60/1/2012 ДКЦПФР UA4000130579 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,50 14 000 000 7000000,00 7000000,00
Опис Торгівля на внутрiшнiх та зовнішніх ринках цінними паперами Емітента не здiйснювалась. ЦП Емітента не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на фондових біржах.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3 1 0 0 3 1
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 інші  3  1 3 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
 будівлі та споруди 0 0
 машини та обладнання 0 0
 транспортні засоби 0 0
 інші 0 0
УСЬОГО 3 1 0 0 3 1

ОПИС: Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було, обмежень на використання майна Емітента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 7226 7247
Статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 7000 7000

ОПИС: Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

ВИСНОВОК: Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 226 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 226 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – Зобов’язання за цінними паперами  Х  0,00  X  X
 у тому числі:
 – за облігаціями (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  Х  0,00  X  X
 – за векселями (всього)  Х  0,00  X  X
 – за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
 – за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):  Х  0,00  X  X
Податкові зобов’язання  Х  0,00  X  X
Фінансова допомога на зворотній основі  Х  0,00  X  X
Інші зобов’язання  Х 306,00  X  X
Усього зобов’язань  Х 306,00  X  X

ОПИС: Найбільшу питому вагу в загальних зобов”язаннях емітента складає кретиторська заборгованість

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
29.04.2014 30.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2014 28.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 32707083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3314 25.12.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 188 П 000188 30.12.2013 31/10/2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: “безумовно-позитивна”, “умовно-позитивна”, “негативна” або “відмова від висловлення думки”.

 

Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2012 3 2
3 2013 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори: Так

Акціонери: Ні

Депозитарна установа: Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Ні

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків: Ні

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток: Ні

Бюлетенями (таємне голосування): Так

Підняттям рук: Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація: Ні

Додатковий випуск акцій: Ні

Унесення змін до статуту: Ні

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства: Ні

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства: Ні

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради: Ні

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу: Ні

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора): Ні

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді: Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Інше: У 2014 році позачергові збори не проводилися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради: 2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві: 0

Кількість представників держави: 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій: 2

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій: 0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб:

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування: Ні

Аудиторський: Ні

З питань призначень і винагород: Ні

Інвестиційний: Ні

Інше: Комiтети не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування: Ні

Аудиторський: Ні

З питань призначень і винагород: Ні

Інвестиційний: Ні

Інше (запишіть): Комiтети не створювалися

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою: Ні

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій: Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства: Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди: Так

Інше: Не передбачено внутрiшнiми документами Товариства

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі: Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту: Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність): Так

Відсутність конфлікту інтересів: Так

Граничний вік: Ні

Відсутні будь-які вимоги: Ні

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства: Так

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками: Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту): Ні

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена: Ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні): так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб): 2

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні М Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів: Так

Положення про наглядову раду: Так

Положення про виконавчий орган: Так

Положення про посадових осіб акціонерного товариства: Так

Положення про ревізійну комісію (або ревізора): Так

Положення про акції акціонерного товариства: Ні

Положення про порядок розподілу прибутку: Ні

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі: Ні

Менше ніж раз на рік: Ні

Раз на рік: Так

Частіше ніж раз на рік: Ні

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів: Ні

Наглядова рада: Так

Виконавчий орган: Ні

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень: Ні

Не задовольняли умови угоди з аудитором: Так

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів: Ні

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Ревізійна комісія (ревізор): Так

Наглядова рада: Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства: Так

Стороння компанія або сторонній консультант: Ні

Перевірки не проводились: Ні

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи: Так

За дорученням загальних зборів: Ні

За дорученням наглядової ради: Ні

За зверненням виконавчого органу: Ні

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів: Ні

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій: Ні

Випуск депозитарних розписок: Ні

Випуск облігацій: Ні

Кредити банків: Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів: Ні

Інше: не планує залучення інвестицій

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором: Ні

Так, плануємо розпочати переговори: Ні

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році: Ні

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років: Ні

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років: Так

Не визначились: Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились): Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: д/в

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? д/в

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Мета здійснення підприємницької діяльності Емітента – одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізація добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Емітента, а також отримання акціонерами Емітента дивідендів.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Калініченко Сергій Васильович, відповідає встановленим законодавством вимогам, склад не змінювався за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактiв порушення внутрiшнiх правил не виявлено.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходiв впливу, застосованих протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв виконавчого органу не було.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Протоколом Наглядової Ради ПрАТ “ОКМА” № 10-07/2013 від 10.07.2013 року затверджено Положення про систему управління ризиками ПрАТ “ОКМА”. Метою управління ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартості та сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства. Система управління ризиками – сукупність визначених Товариством правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцінку та управління ризиками діяльності Товариства із урахуванням його профілю ризиків. Система управління ризиками являє собою частину загальної стратегії Товариства, яка полягає в розробці заходів по нейтралізації можливих фінансових наслідків ризиків, пов’язаних із здійсненням різноманітних аспектів професійної діяльності Товариства. Систа управління ризиками Товариства базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних категорій ризиків, при забезпеченні оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та рівнем ризиків, що приймає на себе Товариство, здійснюючи певні операції. Головними завданнями системи управління ризиками є: виявлення ризиків; вимірювання ризиків; якісне та кількісне оцінювання ризиків; визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків; моніторинг ризиків; контроль за прийнятним для установи рівнем ризику; проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів діяльності установи на основі аналізу інформації та оцінки ризиків; визначення ефективності системи управління ризиками та її удосконалення.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати функціонування системи внутрішнього аудиту (контролю) дозволила зменшити збитки, викликані зовнішніми факторами (зміною законодавства, економічною кризою). Згідно внутрішніх документів Емітента, внутрішній аудит було сплановано і здійснено з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході внутрішнього аудиту були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Емітента; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Емітента; можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Отримані в ході внутрішнього аудиту докази є достатніми, щоб вважати, що Емітент дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом звiтного перiоду вiдчуження будь-яких активiв не вiдбувалось.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнка активiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Протягом звiтного перiоду будь-якi операцiї з пов’язаними особами не проводились.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторського висновку не надавалось.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”. Код ЄДРПОУ – 32707083. Місцезнаходження : 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності: дані відсутні

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі: 3

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року: відсутні

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора: відсутні

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років: ТОВ Аудиторська фірма “Егіда-95”, Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Сервіс-Аудит”, ТОВ “Аудиторська фірма “Сфера обліку”

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: Інформація відсутня

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг: Скарги надаються безпосередньо керiвнику фiнансової установи, який протягом трьох робочих днiв розглядає скаргу та у разi виявлення порушень, виносить вiдповiдний висновок щодо застосування санкцiй до працiвникiв фiнансової установи.

прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги: Джулай Наталія Семенівна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): Відсутні

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду: Відсутні

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 15|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення за КВЕД 66.19
Середня кількість працівників (1) 4
Адреса, телефон: 01042, Печерський, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. В (044) 206-11-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

за міжнародними стандартами фінансової звітності: V

 

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2014
Форма № 1

Код за ДКУД: 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
 I. Необоротні активи
 Нематеріальні активи 1000  4 1 4
 первісна вартість 1001  4 1 16
 накопичена амортизація 1002 (12)
 Незавершені капітальні інвестиції 1005
 Основні засоби 1010 3 1 3
 первісна вартість 1011 18 18 18
 знос 1012 (15) (17) (15)
Інвестиційна нерухомість 1015
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
 Знос інвестиційної нерухомості 1017
 Довгострокові біологічні активи 1020
 Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
 Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
 інші фінансові інвестиції 1035
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
 Відстрочені податкові активи 1045
 Гудвіл 1050
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
 Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095  7 2 7
 II. Оборотні активи
 Запаси 1100 1 3 1
 – виробничі запаси 1101 1 3 1
 – незавершене виробництво 1102
 – готова продукціяx 1103
– товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 45 97 45
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 1 0 1
– у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1381 1386 1381
Поточні фінансові інвестиції 1160 6042 6042 6042
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 2 8
– готівка 1166
– рахунки в банках 1167 8 2 8
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
– в резервах довгострокових зобов’язань 1181
– в резервах збитків або резервах належних виплат 1182
– в резервах незароблених премій 1183
– в інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 7478 7530 7478
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 7485 7532 7485
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 7000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 48 48 48
 – емісійний дохід 1411
 – накопичені курсові різниці 1412
 Резервний капітал 1415 17 17 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 182 161 182
 Неоплачений капітал 1425
 Вилучений капітал 1430
 Інші резерви 1435
 Усього за розділом I 1495 7247 7226 7247
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500
 Пенсійні зобов’язання 1505
 Довгострокові кредити банків 1510
 Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
– довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
– благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
– резерв довгострокових зобов’язань 1531
– резерв збитків або резерв належних виплат 1532
– резерв незароблених премій 1533
– інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 228 278 228
розрахунками з бюджетом 1620 1
– у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 1 3 1
розрахунками з оплати праці 1630 6 21 6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 3 3 3
Усього за розділом IІІ 1695 238 306 238
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 7485 7532 7485

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович

 


 

коди
Дата (рік, місяць, число) 15|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 р.
Форма № 2

Код за ДКУД: 1801003

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 188 184
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5) (18)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 183 166
збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
– зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
– зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
– дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
 – дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 (182) (193)
Витрати на збут 2150 (9) (5)
Інші операційні витрати 2180 (13) (117)
– витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
– витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 (21) (149)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
– дохід від  благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2150 (1)
Втрати від участі в капіталі 2155
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (21) (150)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (21) (150)

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -21 -150

III. Елементи операційних витрат

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Матеріальні затрати 2500 8 2
Витрати на оплату праці 2505 76 77
Відрахування на соціальні заходи 2510 28 31
Амортизація 2515 5 6
Інші операційні витрати 2520 83 205
Разом 2550 200 321

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 400 000 1 400 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 400 000 1 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 150 000 150 000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (0,0107) 0,0021
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 15|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма № 3

Код за ДКУД: 1801004

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 136 163
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 6
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (45) (47)
Праці 3105 (46) (69)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (28) (33)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (11) (11)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (10) (11)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами  3150
Витрачання фінансових установ на надання позик  3155
Інші витрачання 3190 (2) (2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390 (1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 (1)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4 6
Залишок коштів на початок року 3405 8 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 12 8

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

коди
Дата (рік, місяць, число) 15|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма № 3

Код за ДКУД: 1801004

Стаття   Код рядка   За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження  видаток  надходження видаток
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
– збільшення (зменшення) запасів 3551
– збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
– збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
– зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
– зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
– зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
– збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
– збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
– збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585  X  X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X X
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Cплату відсотків 3360 X X
Cплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Придбання частки в дочірньому 3370 X X
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 X X
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

 

коди
Дата (рік, місяць, число) 15|01|01
Підприємство Приватне акціонерне товариство “ОКМА” за ЄДРПОУ 24077020
Звіт про власний капітал
за 2014 р.

Форма № 4

Код за ДКУД: 1801005

Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал  Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 7000 48 17 182 7247
Коригування:
Зміна облікової політики 4005  0
Виправлення помилок 4010  0
Інші зміни 4090  0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 48 17 182 7247
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100  0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110  0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111  0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112  0
Накопичені курсові різниці 4113  0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114  0
Інший сукупний дохід 4416  0
Розподіл прибутку:  0
Виплати власникам (дивіденди) 4200  0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205  0
Відрахування до резервного капіталу 4210  0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215  0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220  0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225  0
Внески учасників:  0
Внески до капіталу 4240  0
Погашення заборгованості з капіталу 4245  0
Вилучення капіталу:  0
Викуп акцій (часток) 4260  0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265  0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270  0
Вилучення частки в капіталі 4275  0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280  0
Інші зміни в капіталі 4290  0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291  0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (21) 0 0 (21)
Залишок на кінець року 4300 7000 0 48 17 161 0 0 7226

Примітки: Інформація відсутня

Керівник __________ Джулай Наталія Семенівна
Головний бухгалтер __________ Михалюк Сергій Олексійович


 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

 

 1. Організація.Приватне акціонерне товариство “ОКМА” (далі – “Товариство”) код ЄДРПОУ 24077020, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус В, зареєстроване Голосіївською  районною у місті Києві державною адміністрацією 19.12.1995р.

  Основні види діяльності за КВЕД-2010: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;  63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
  Інституційний сектор економіки (код за КІСЕ): S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

  Товариство для здійснення господарської діяльності отримало наступні ліцензії та свідоцтва:

  • Ліцензія НКЦПФР, видана 04.06.2010 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність). Рішення про видачу ліцензії № 38 прийняте 21.01.2010 р. Строк дії – з 21.01.2010 р. по 21.01.2015 р.;
  • Ліцензія НКЦПФР, видана 04.06.2010 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність). Рішення про видачу ліцензії № 38 прийняте 21.01.2010 р. Строк дії – з 21.01.2010 р. по 21.01.2015 р.;
  • Ліцензія НКЦПФР видана 17.09.2013 р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Рішення про видачу ліцензії № 1856 прийняте 17.09.2013 р. Строк дії  з 12.10.2013 р. – необмежений;
  • Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614.
  • Свідоцтво про членство в ПАРД видано 12.10.2013р. за № 166;
  • Свідоцтво учасника СРО  Асоціація “УФТ” видано 11.02.2010, реєстраційний № 883.

  Статутний капітал ПрАТ “ОКМА” станом на 31 грудня 2014 року складає 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, та розподілений на 14000000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,5 гривні за кожну. Форма існування акцій – бездокументарна.

  Згідно “Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів”, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 20 березня  2015 року власниками акцій ПрАТ “ОКМА” є 9 юридичних осіб та одна фізична особа.
  Кількість працівників станом на 31 грудня  2014 р. складала 4 ocоби.

 2. Основа надання інформації.

  Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
  Ця фінансова звітність підготовлена на основі  історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 “Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності” та МСБО 16 “Основні засоби”, а також оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”.
  Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації  згідно з вимогами МСФЗ.
  Ця фінансова звітність була підготовлена на основі того, що Компанія буде продовжувати функціонувати як господарська одиниця. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які були б необхідними, як би Компанія не змогла продовжувати діяльність як господарська одиниця.
  Фінансова звітність Компанії складена вперше із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), чинними протягом звітного періоду.
  Особливості складання фінансової звітності Компанії за МСФЗ у перші звітні  періоди визначає МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (далі – МСФЗ 1).
  Для складання попередньої фінансової звітності Компанії за МСФЗ за 2014 рік застосовані  МСФЗ  чинні на 31.12.2014р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.
  При складанні фінансової звітності за 2014 рік Компанія відступила від деяких вимог МСФЗ.
  У зв’язку з тим, що датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ Компанією прийнята дата 01.01.2014 року,  фінансова звітність Компанії за 2014 рік не може вважатись повним комплектом фінансової звітності у розумінні МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” та МСБО 1 “Подання фінансової звітності”.

  Перша фінансова звітність Компанії за МСФЗ, у повному складі буде складена  за 2015 рік.

  Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображені  у складі нерозподіленого прибутку (збитку) та інших складових власного капіталу.

  Компанія розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на її фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

  Падіння обсягів операцій на ринках капіталу  підвищило рівень невизначеності у економічному секторі України. Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінського персоналу щодо впливу змін умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

  Коригування звітності відповідно до вимог МСФЗ.

  Порівняльні дані станом на 01.01.2014 р. та за 2013 рік, наведені у фінансовій звітності, містять коригування порівняно з звітністю, складеною за НП(С)БО.

  До  початку складання   річної фінансової звітності  були перекласифіковані статті, які згідно НП(С)БО визнавались як один вид активу, зобов’язання або компонента капіталу, але які згідно МСФЗ є іншим видом активу, зобов’язання чи компоненту. Таким чином,  нематерільні активи   відображені  за залишковою вартістю.   В цілому   коригування звітності відповідно до вимог МСФЗ не вплинуло  на капітал Компанії.

  Функціональна валюта
  Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

 3. Основні принципи бухгалтерського обліку

  Визнання та оцінка фінансових інструментів
  Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі в тому випадку, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
  Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

  • фінансовий актив, доступний для продажу;
  • інвестиції, утримувані до погашення;
  • дебіторська заборгованість;
  • фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків.

  Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
  Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

  Грошові кошти та їхні еквіваленти
  Грошові кошти складаються з готівки  в кaci та рахунів у банках.

  Дебіторська заборгованість
  Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.
  Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якшо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
  Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансового вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.
  Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Для фінансових активів, суми яких індивідуально не є icтотними – на основі групової оцінки.
  Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні  зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіонi.
  Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок  коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторськоі заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

  Фінансові активи, доступні для продажу.
  До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менше 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
  Якщо icнyє об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

  Фінансові активи, утримувані до погашення.
  До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашения. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод еффективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

  Фінансові зобов’язання
  Кредити банків
  Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює cумі надходжень мінус витрати на проведения операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку.
  Будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

  Згортання фінансових активів та зобов’язань
  Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум i має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

  Основні засоби
  Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їx у процесi своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних i соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та  вартість яких більше 2500 грн.
  Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість  як доцільну собівартість основних засобів
  У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінyc будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється  визнання  відповідного активу.

  Подальші витрати.
  Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартостi об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

  Амортизація основних засобів
  В Товаристві амортизація нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбуваєтъся раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

  Нематеріальні активи.
  Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

  Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
  На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
  Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо i тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. Ознаки можливого зменшення корисності активів на дату складання річного балансу станом на 31 грудня 2014 року відсутні.

  Інвестиційна нерухомість.
  До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процеci діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерскому обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо якщо вони можуть бути продані окремо.
  Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку.

  Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу.
  Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцнюються i відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первинному чи подальшому списанні активу до справедливої  вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові  результати.

  Оренда
  Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному вci ризики та винагороди, пов’язані з правом  власності на актив.
  Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені.
  Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною політикою Підприємтва щодо подібних активів.
  Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

  Податки на прибуток
  Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначаеться як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
  Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
  Відстрочені податкові зобов’язання  визнаються, як правило, щодо вcix тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірностi наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.
  Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мipi, у якій більше не icнyє ймовірностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
  Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід i включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
  Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

  Забезпечення
  Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, iснyє ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття pecypciв, котpi втілюють у co6i економічні вигоди, i можна достовірно oцiнити суму зобов’язання.

  Виплати працівникам.
  Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхнi права на майбутні виплати відпускних.

  Пенсійні зобов’язання.
  Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробітної плати працівників єдиний соціальний внесок. Поточні внески розраховуються  як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні.

  Доходи та витрати
  Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів i визначається, виходячи із ступеня завершеності операцiї з надання послуг на дату балансу.
  Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
  Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

  Витрати за позиками
  Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина coбiвapтостi активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

  Операції з іноземною валютою

  Залишків по рахункам в іноземній валюті  та операцій в іноземній валюті в 2014  році не було.

  Умовні зобов’язання та активи
  Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття pecypciв, які втілюють у co6i економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних  вигод є ймовірним.

  МСФЗ станом на 31 грудня 2014р.
  При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій i які набули чинності на 31 грудня 2014 року, у тому числі МСБО 1 “Подання фінансової звітності” у новій редакції. У відповідності до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рішення подавати іформацію про сукупний дохід у одному звіті – Звіт про сукупний дохід.

  Стандарти та інтерпретації, які були прийняті, але ще не набули чинності.
  Нова редакция МСБО 24 “Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін” спрощує вимоги до розкриття інформації для компаній контрольованих державою, а також уточнює визначення зв’язаної сторони. Товариство вважає, що ці зміни не матимуть впливу на його фінансову звітність.
  Поправки до МСФЗ 32 “Фінансові інструменті: подання” – “Класифікація випусків прав на акції” вступили в силу з 01 січня 2011 року. Товариство  вважає, що цi поправки не матимуть впливу на фінансову звітність.
  Поправки до МСФЗ випущені у квітні  2009 року головним чином з метою усунення невідповідностей та уточнення формулювань. Більшість поправок набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2010 або пізніше. Товариство  вважає, що цi поправки не матимуть впливу на фінансову звітність.

 4. Дохід від реалізації.
  2014 р. 2013 р.
  Дохід від реалізації готової продукції
  Дохід від реалізації товарів
  Дохід від реалізації робіт і послуг 188
  Всього доходи від реалізації 188
 5. Собівартість реалізації.
  2014 р. 2013 р.
  Виробничі витрати
  Сировина та витратні матеріали
  Витрати на персонал
  Амортизація 5
  Зміни в залишках незавершеного виробництва та готової продукції
  Інші 5
 6. Інші доходи, інші витрати
  2014 р. 2013 р.
  Доходи від реалізації інших оборотних активів
  Дохід від списання кредиторської заборгованості
  Дохід від списання кредиторської заборгованості
  Інші доходи від операційної діяльності
  Інші доходи
  Всього

   

  Інші доходи 2014 р. 2013 р.
  Доходи від реалізації інших оборотних активів
  Дохід від списання кредиторської заборгованості
  Інші доходи від операційної діяльності
  Інші доходи
  Всього

   

  Інші витрати 2014 р. 2013 р.
  Інші витрати
  Собівартість реалізованих виробничих запасів
  Сумнівні та безнадійні борги
  Визнані штрафи, пені та неустойки
  Інші витрати операційної діяльності
  Списання необоротних активів
  Інші витрати
  Всього
 7. Витрати на збут.
  2014 р. 2013 р.
  Витрати на транспорт
  Маркетинг та реклама
  Інші 9
  Всього витрат на збут 9
 8. Адміністративні витрати.
  2014 р. 2013 р.
  Матеріальні витрати 8
  Витрати на персонал 103
  Утримання основних засобів 55
  Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
  Інші 16
  Всього адміністративних витрат 182
 9. Фінансові доходи та витрати.
  2014 р. 2013 р.
  Дивіденди одержані
  Відсотки одержані
  Всього фінансові доходи
  Відсотки за кредит
  Всього фінансові витрати
 10. Податок на прибуток.
  Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

  2014 р. 2013 р.
  Прибуток до оподаткування
  Податкова ставка
  Податок за встановленою ставкою
  Поточні витрати з податку на прибуток
 11. Збитки від необоротних активів, призначених для продажу.
  Станом на 31 грудня 2014 року Товариство не має необоротних активів, призначених для продажу.
 12. Нематеріальні активи.
  Тис.грн.

  За історичною собівартістю Нематеріальні активи Всього
  Справедлива вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2014 р. 4 4
  Переміщення
  Надходження
  Вибуття
  Накопичена амортизація 3 3
  31 грудня 2014 року 1 1
 13. Основні засоби.

  Тис.грн.

  За історичною собівартістю Інструменти, прилади та інвентар(106) Інші основні засоби(109) Всього
  Справедлива собівартість на дату переходу на МСФЗ 01.01.2014 12 6 18
  Надходження
  Переміщення
  Вибуття
  31 грудня 2014 року 12 6 18
  Накопичена амортизація
  31 грудня 2013 року 11 4 15
  Нараховано за 2014рік 1 1 2
  Вибуття
  31 грудня 2014 року 12 5 17
  Чиста балансова вартість на 31.12.2014 1 1

  Станом на 31 грудня 2014 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби становлять –  8 тис. грн.

 14. Інвестиції, доступні для продажу.
  Інвестицій доступних для продажу станом на 31 грудня 2014 року Товариство не має.
 15. Інвестиції до погашення.
  Інвестицій до погашення станом на 31 грудня 2014 року Товариство не має.
 16. Довгострокова дебіторська заборгованість.
  Довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2014 року Товариство не має.
 17. Інвестиційна нерухомість.
  Інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2014 року Товариство не має.
 18. Запаси.
  2014р. 2013р.
  Сировина й матеріали 3 1
  Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
  Паливо
  Тара й тарні матеріали
  Будівельні матеріали
  Запасні частини
  Матеріали сільськогосподарського призначення
  Інші матеріали
  Малоцінні та швидкозношувальні предмети
  Напівфабрикати
  Готова продукція
  Товари
  Всього запаси 3 1
 19. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість.
  2014р. 2013р.
  Торгівельна дебіторська заборгованість 97 45
  Аванси видані
  Розрахунки з бюджетом
  Інша дебіторська заборгованість 1386 1381
  Всього торгівельна та інша дебіторська заборгованість 1483 1426

  Дебіторська заборгованість  Товариства не має забезпечення.
  Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено наступним чином:

  2014р. 2013р.
  До 30 днів
  30-60 днів
  60-90 днів
  90-120 днів
  Більше 120 днів 27
  Всього 27
 20. Грошові кошти.
  2014р. 2013р.
  Каса та рахунки в банках, тис. грн 2 8
  Всього 2 8
 21. Статутний капітал.
  Статутний капітал ПрАТ “ОКМА” станом на 31 грудня 2014 року складає 7000000,00 (сім мільйонів) гривень, та розподілений на 14000000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,5 гривні за кожну. Форма існування акцій – бездокументарна.
  Згідно “Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів”, складеного Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” станом на 23 квітня 2014 року власниками акцій ПрАТ “ОКМА” є 9 юридичних осіб та одна фізична особа.
 22. Державних субсидій Товариство не має.
 23. Короткострокові забезпечення.
  2014р. 2013р.
  Резерв відпусток
  Всього
 24. Короткострокові позики.
  Короткострокові позики станом на 31 грудня 2014 року не обліковуються.
 25. Фінансова оренда. Товариство не надавало і не отримувало в 2014 році послуг з фінансової оренди.
 26. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість.
  2014р. 2013р.
  Торговельна кредиторська заборгованість 278 228
  Розрахунки з бюджетом 1
  Одержані аванси
  Заробітна плата та соціальні внески 24 7
  Інші 3 3
  Всього кредиторська заборгованість 306 238
 27. Товариство не має недержавних пенсійних програм.
 28. Умовні зобов’язання.

  Судові позови.
  Станом на 31.12.2014 року Товариство не має не закритих судових справ.

  Оподаткування.
  Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві й податковому зокрема, положень, які дозволяють більше ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за  якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці  керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.  На думку Kepiвництва, Товариство сплатило yci податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

  Нестабільність на міжнародних ринках та на ринку України.
  Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нecтaбiльнocтi може тривати i надалі, i. як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансового вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.

  Економічне середовище
  Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються  українським Урядом, а також інших подій, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованостi згідно зi строками погашення.
  Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації  визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

  Ступінь повернення дебіторської заборгованності та інших фінансових активів.
  Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної  діяльності  Товариства.
  Ступінь повернення цих активів у значній мipi залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Cтупінь повернення дебіторської заборгованості Товариствувизначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.
  На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

 29. Розкриття інформації про пов’язані сторонни.
  До пов’язаних cторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:

  • а) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
  • б) асоційовані компанії;
  • в) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
  • г) члени провідного управлінського персоналу Товариства;
  • е) близькі родичі особи, зазначеної  в а) або г);
  • ж) компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
  • з) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.

  В 2014 році ПрАТ “ОКМА” не проводило операції з пов’язаними сторонами.

 30. Цілі та политика управління фінансовими ризиками

  Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства.
  Також Товариство має іншi фінансовi інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові фінансові інвестиції.
  Політика управління ризиками включае наступне:

  Кредитний ризик
  Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

  Ризик ліквідності
  Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
  Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в poзpiзi строків погашення представлена наступним чином:

  2014 р. До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до року Від року до 5 років Більше року Всьо-го
  Короткостро-кові позики банків
  Торговельна та інша  кредиторська заборгованість 25  – 281 306
  Поточна заборгованість за довгостроко-вими зобов’язаннями
  Всього 25 281 306

   

  2013 р. До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до року Від року до 5 років Більше року Всьо-го
  Короткостро-кові позики банків
  Торговельна та інша  кредиторська заборгованість 7  – 231 238
  Поточна заборгованість за довгостроко-вими зобов’язаннями
  Всього 7 231 238

  Валютний ризик
  Валютний ризик в Товаристві відсутній, так як відсутні фінансові інструменти, виражені в іноземній валюті.

  Управління капіталом
  Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

 31. Справедлива вартість фінансових інструментів.
  Балансова вартісь Справедлива вартість
  2014р. 2013 р. 2014р. 2013 р.
  Фінансові активи
  Інвестиції, доступні для продажу
  Інвестиції, до погашення 6042 6042 6042 6042
  Довгострокова дебіторська заборгованість
  Торгівельна дебіторська заборгованість 97 45 97 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти 2 8 2 8
  Фінансова оренда
  Короткострокові позики
  Торгівельна кредиторська заборгованість 278 228 278 228

  Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового  котирування цих активів.

 32. Звітність за сегментами.

  Товариство у своїй діяльності виділяє тільки один сегмент- допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.

  Операційні сегменти (тис. грн.)

  Найменування показника    Найменування звітних сегментів    Нерозподіленістатті    Усього
  Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.    Іншіпослуги
  Звітний рік    Минулий рік    Звітний рік    Минулий рік    Звітний рік    Минулий рік    Звітний рік    Минулий рік
  1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1. Доходи звітних сегментів:    Доходи від операційної    діяльності звітних сегментів    183    –    –    –    –    –    183    –
  з них:доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):        –                    –
  зовнішнім покупцям
  іншим звітним сегментам    –    –    –    –    –    –    –    –
  інші операційні доходи    –    –
  Фінансові доходи звітних сегментів    –    –    –    –    –    –    –    –
  з них:            –    –    –    –    –    –
  доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента    –    –
  інші фінансові доходи        –
  Інші доходи    –    –    –    –    –    –    –    –
  Усього доходів звітних сегментів    183    –    –    –    –    –    183    –
  Нерозподілені доходи    х    х    х    х    х    х    х    х
  з них:
  доходи від операційної діяльності    х    х    х    х    х    х    х    х
  фінансові доходи    х    х    х    х    х    х    х    х
  надзвичайні доходи    х    х    х    х    х    х    х    х
  Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам    –    –    –    –    –    –    –    –
  Усього доходів Компанії  (р. 040 + р. 050 – р. 060)    183    –    –    –    –    –    183    –
  1    2    3    4    5    6    7    8    9
  2. Витрати звітних сегментів:
  Витрати операційної діяльності    209                        209    –
  з них:                                –
  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):     зовнішнім покупцям    5                        5
  іншим звітним сегментам    –                        –    –
  Адміністративні витрати    182                        182    –
  Витрати на збут    9                        9    –
  Інші операційні витрати    13                        13    –
  Фінансові витрати звітних сегментів    –                        –    –
  з них:
  втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента                            –    –
  Інші витрати                                –
  Усього витрат звітних сегментів    209                        209    –
  Нерозподілені витрати    X    x    x    x    x    –    204    –
  з них:
  адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти    х    х    х    х    x    x    x    –
  фінансові витрати    х    х    х    х    x    x    x    –
  надзвичайні витрати    х    х    х    х    x    x    x    –
  податок на прибуток    х    х    х    х    x    x    x    –
  Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам    –    –    –    –    –    –    –    –
  Усього витрат Компанії    209    –    –    –    –    –    209    –
  3. Фінансовий результат діяльності сегмента    -21    –    –    –    –    –    -21
  4. Фінансовий результат діяльності Компанії  (р. 070 – р. 170)    -21    –    –    –    –    –    -21    –
  5. Активи звітних сегментів    7532                        7532
  з них:необоротні активи    1                        1
  запаси    3                        3
  дебіторська заборгованість за товари, роботи,послуги    97                        97
  інша дебіторська заборгованість    1386                        1386
  інше    6045                        6045
  Нерозподілені активи                                –
  з них:    х    х    х    х    х    х    х    –
  х    х    х    х    х    х    –    –
  х    х    х    х    х    х    –    –
  х    х    х    х    х    х    –    –
  Усього активівКомпанії    7532    –    –    –    –    –    7532    –
  6. Зобов’язання звітних сегментів    306    –    –    –    –    –    306
  з них:    306    –    –    –    –    –    306
  Нерозподілені зобов’язання    х    х    х    х    х    х    –    –
  з них:    х    х    х    х    х    х    –    –
  х    х    х    х    х    х    –    –
  х    х    х    х    Х    Х    –    –
  х    х    х    х    х    х    –    –
  Усього зобов’язаньКомпанії    306    х    х    х    х    х    306    –
  7. Капітальні інвестиції    –    –    –    –    –    –    –    –
  8. Амортизація необоротних активів    –    –    –    –    –    –    –    –

  Прибуток сегментів до оподаткування не включає (виняток) інші доходи, збитки від курсових різниць, штрафи та інші витрати.
  Активи сегменту включають торгову дебіторську заборгованість, основні засоби й не включають іншу дебіторську заборгованість, які контролюються на рівні Товариства в цілому.
  Сегментні зобов’язання включають торгову кредиторську заборгованість та короткострокові забезпечення, й не включають доходи майбутніх періодів, короткострокові позики, іншу кредиторську заборгованість, які контролюються на рівні  Товариства в цілому.

  Географічні сегменти.

  Україна,Київ    Інші    Всього, рік, що закінчився 31.12.2014 р.
  Всього зовнішні доходи    183    –    183
  Сегментні непоточні активи    1    –    1

  Для цілей цієї таблиці непоточні активи включають основні засоби.

 33. Події після балансу.
  Після дати балансу 31.12.2014 року подій, які вимагають коригування після звітного періоду фінансової звітності або вимагають визнання раніше не визнаних статей не має. Управлінський персонал ПрАТ “ОКМА” завершує складання фінансової звітності за рік 2014 до 21 січня 2015 року. Загальні збори акціонерів розглядають та затверджують фінансову звітність до випуску
To top