Loading...

Документи

Перелік документів для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

Перелік документів для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  (для юридичних осіб – резидентів):

 

 1. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;
 2. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи з інформацією, що підтверджує взяття юридичної особи на облік платника податку та відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (за наявності в ЄДР даних про бенефіціарних власників);
 3. Копія зареєстрованого установчого документа (статуту), засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи; опис документів для проведення реєстраційної дії державна реєстрація змін уставних документів (з кодом);
 4. Копія документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 5. Копія паспорта Керівника  юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) засвідчена власником (ID);
 6. Копія довідки про ідентифікаційний код платника податків Керівника  юридичної особи засвідчена власником;
 7. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку (IBAN) в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи;
 8. Копія Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, засвідчена   підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності), якщо клієнт є професійним учасником фондового ринку (за наявності);
 9. Опитувальник для здійснення ідентифікації згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 10. Фінансова звітність за останній квартал та Річна фінансова звітність за попередній рік.
 11. Згода – повідомлення про надання суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Керівника  юридичної особи
 12. Інформація та документи структури власності юридичної особи із зазначенням кінцевих бенефіціарних власників, засвідчені   підписом керівника та печаткою юридичної особи (схема) та засвідчена копія паспорта(ів) бенефіціарних власників.
 13. Опитувальник для клієнтів усіх opгaнізаційно-правових форм господарювання у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» від 21.02.2023 року № 181.

Документом, який підтверджує відомості про місце проживання особи є витяг із реєстру територіальної громади. За роз’ясненням ДМС, розміщеним на порталі МВС України,  витяг із реєстру територіальної  видає орган реєстрації або центр надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника. Суб’єкт звернення для отримання витягу може також звернутися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія». Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до: паспорта громадянина України, виготовленого у формі  книжечки; паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;витягу з реєстру територіальної громади.

Пакет документів по нерезиденту – бенефіціарному власнику юридичної особи резидента:

 1. Копія статуту, легалізованих витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (засвідчена печаткою юр особи резидента).
 2. Копія свідоцтва про реєстрацію компанії (засвідчена печаткою юр особи резидента).
 3. Копія легалізованих витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (засвідчена печаткою юр особи резидента).
 4. Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (засвідчена печаткою юр особи резидента).

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Торговець цінними паперами  має право:

 • У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта Торговець цінними паперами  зобов’язаний провести поглиблену перевірку клієнта;
 • Витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Торговцем цінними паперами інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

* підпункт 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України:

69.8.2. Фінансові агенти зобов’язані вживати обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків.

На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору. Власники фінансових рахунків зобов’язані протягом 10 робочих днів повідомити фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.

За наявності у фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним. У разі розірвання договірних відносин з власником фінансового рахунка фінансовий агент повертає залишок коштів власнику такого рахунка та не несе відповідальності за спричинені власнику фінансового рахунка збитки, пов’язані з розірванням договірних відносин.

Тел. для довідок:

(044) 206-11-50, 206-11-52

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

 

 

Згода_персонал_данi_ТЦП Опитувальник для юридичної особи 2021 довідка банк рахунок Схема

Opytuvalnyk

To top