Loading...

Документи

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Підписанням цієї Декларації, Клієнт підтверджує, що він  ознайомлений із зазначеною в цій Декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов’язані з операціями на фондовому ринку, або викликані відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця Декларація не розкриває інформації про всі ризики на фондовому ринку внаслідок різноманітності ситуацій, що виникають або можуть виникнути. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики. Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Клієнт розуміє, що минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта. Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Торговця, від його співробітників та/або уповноважених представників, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угоди.

До фінансових ризиків, що пов’язані із здійсненням операцій на фондовому ринку, зокрема відносяться:

  • ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості активів внаслідок несприятливої зміни ринкових цін. До ринкових ризиків відносяться: ціновий ризик (можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок коливання ринкових цін); валютний ризик (можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок зміни курсу однієї валюти стосовно іншої); процентний ризик можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок несприятливих змін ринкових ставок);
  • кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів виконувати свої зобов’язання. Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події;
  • ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості активів Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. Здійснення операцій на строковому ринку пов’язано з підвищеними фінансовими ризиками.

При здійсненні операцій на фондовому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов’язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе ризик фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв’язку зі сторони Клієнта. На фондовому ринку існують також ризики, які не пов’язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових виконувати свої функції. Торговець не надає будь-яких обіцянок та/або гарантій, щодо операції на фондовому ринку в обов’язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу або до іншого бажаного Клієнтом результату.

Клієнт приймає на себе ризики, пов’язані з:

  • Несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні; – частковою або повною втратою ліквідності фінансових інструментів.

Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат з причин несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни, що передбачає високу ймовірність отримання як прибутку, так і збитку. Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису при здійсненні електронного документообігу. Крім зазначених ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку необхідно враховувати правовий ризик – можливість повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, в тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності нормативно-правових актів щодо фондового або строкового ринку, або їх окремих секторів. З огляду на вищевикладене, ми рекомендуємо Вам уважно розглянути питання про те, чи є ризики, що виникають при проведенні операцій на фондовому ринку, прийнятними для Вас з урахуванням Ваших інвестиційних цілей і фінансових можливостей. Дана Декларація не має своєю метою змусити Вас відмовитися від здійснення операцій на фондовому ринку, а покликана допомогти Вам оцінити ризики таких операцій та відповідально підійти до розв’язання питання про вибір Вашої інвестиційної стратегії. “Декларацію про фактори ризиків при здійсненні операцій з фінансовими інструментами мною прочитано й зрозуміло. Я усвідомлюю реальні ризики  при прийнятті інвестиційних рішень”.

To top