Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Юридичним особам

Депозитарні послуги юридичним особам

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” пропонує юридичним особам депозитарний облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах), обслуговування обігу цінних паперах на рахунках у цінних паперах.

Для виконання функцій щодо обслуговування обігу цінних паперів, якими володіють юридичні особи, ПрАТ “ОКМА” надає широкий спектр послуг з обліку прав власності на цінні папери, консультування з питань обігу цінних паперів та здійснює операції:

 • адміністративні операції:
  • відкриття рахунків у цінних паперах юридичним особам;
  • внесення змін до анкет рахунків в цінних паперах юридичних осіб;
  • внесення змін на рахунках в цінних паперах, не пов’язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери;
  • закриття рахунків у цінних паперах юридичної особи
 • облікові операції:
  • зарахування цінних паперів на рахунки юридичних осіб;
  • списання цінних паперів з рахунків юридичних осіб;
  • переказ цінних паперів юридичних осіб;
  • обмеження обігу (блокування) цінних паперів, прав на цінні папери юридичних осіб;
  • відміна встановлених обмежень (розблокування) цінних паперів, прав на цінні папери юридичних осіб;
 • інформаційні операції:
  • підготовка та видача виписок з рахунків у цінних паперах юридичним особам;
  • підготовка та видача інформаційних довідок юридичним особам;
  • підготовка та надання інформації юридичним особам щодо операцій емітента цінних паперів (надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, використання права голосу тощо);
  • надання інформації про проведення загальних зборів акціонерів – юридичних осіб акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більш відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
  • надання акціонерам – юридичним особам інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” також надає консультаційні послуги юридичним особам щодо депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень тощо.

To top