Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Фізичним особам

Депозитарна установа Приватне акціонерне товариство “ОКМА” пропонує фізичним особам – депонентам депозитарний облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках), обслуговування обігу цінних паперах на рахунках у цінних паперах

Для виконання функцій щодо обслуговування обігу цінних паперів, які належать фізичним особам, Приватне акціонерне товариство “ОКМА” здійнює операції:

 • адміністративні операції:
  • відкриття рахунків у цінних паперах фізичним особам;
  • внесення змін до анкет рахунків в цінних паперах фізичних осіб;
  • внесення змін на рахунки в цінних паперах, не пов’язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери;
  • закриття рахунків у цінних паперах фізичних осіб;
 • облікові операції:
  • зарахування цінних паперів на рахунок фізичних осіб;
  • списання цінних паперів з рахунків фізичних осіб;
  • переказ цінних паперів фізичних осіб;
  • обмеження обігу (блокування) цінних паперів, прав на цінні папери фізичних осіб;
  • відміна встановлених обмежень (розблокування) цінних паперів, прав на цінні папери фізичних осіб;
 • інформаційні операції:
  • підготовка та видача виписок з рахунку у цінних паперах фізичних осіб;
  • підготовка та видача інформаційних довідок фізичним особам;
  • підготовка та надання інформації фізичним особам щодо операцій емітента цінних паперів (надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, використання права голосу тощо);
  • надання інформації про проведення загальних зборів акціонерів – фізичних осіб акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більш відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
  • надання акціонерам – фізичним особам інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
  • посвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів Депозитарної установи ПрАТ “ОКМА” на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються в Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” також надає консультаційні послуги фізичним особам щодо депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, щодо обігу цінних паперів, функціонування фондового ринку України, надає довідково-аналітичні матеріали, які характеризують ринок цінних паперів тощо.

To top