Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Емітентам

Депозитарні послуги емітентам

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” пропонує емітентам цінних паперів послуги щодо обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах, депозитарний облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах), обслуговування обігу цінних паперах на рахунках у цінних паперах.

Емітентам цінних паперів, з якими укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації, ПрАТ “ОКМА” надає широкий спектр послуг з обліку прав власності на цінні папери та консультування з питань обігу цінних паперів:

 • адміністративні операції:
  • відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які до дати закриття реєстру не знерухоміли належні їм цінні папери в процесі дематеріалізації;
  • внесення змін до анкет рахунків в цінних паперах;
  • внесення змін на рахунках в цінних паперах, не пов’язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери;
  • закриття рахунків у цінних
 • облікові операції:
  • зарахування цінних паперів на рахунки;
  • списання цінних паперів з рахунків;
  • переказ цінних паперів між рахунками;
  • обмеження обігу (блокування) цінних паперів, прав на цінні папери;
  • відміна встановлених обмежень (розблокування) цінних паперів, прав на цінні папери
 • інформаційні операції:
  • підготовка та видача виписок з рахунків у цінних паперах;
  • підготовка та видача інформаційних довідок;
  • підготовка та надання інформації акціонерам щодо операцій емітента цінних паперів (надання інформації про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, використання права голосу тощо);
  • надання інформації про проведення загальних зборів акціонерів – на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більш відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
  • надання емітенту реєстру власників цінних паперів;
  • посвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів Депозитарної установи ПрАТ “ОКМА” на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються в Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства, зокрема дистанційних;
  • виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;
  • впровадження, обслуговування та підтримки комп’ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
  • інші послуги, надання яких депозитарною установою передбачено законом.

Депозитарна установа ПрАТ “ОКМА” також надає консультаційні послуги емітентам щодо депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень, щодо обігу цінних паперів тощо.

To top